Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) i § 4 uchwały Nr XLVII/824/10 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2010 r. Nr 124 poz. 2157 i z 2014 r. poz. 2680) informuje się o trwających konsultacjach projektów uchwał Sejmiku Województwa Lubelskiego o zmianie uchwał w sprawie nadania Statutów Wojewódzkim Ośrodkom Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie i Zamościu, stanowiących załączniki nr 1 – 4, z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie:

 • w przypadku Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego – w terminie wynikającym z art. 41a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • w przypadku organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego – od dnia 29 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.;
 • w przypadku reprezentatywnych organizacji związków zawodowych – w terminie określonym w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263)

Konsultacje, o których wyżej mowa zostaną przeprowadzone w następujących formach:

 • publikacji Projektu na stronie internetowej Województwa Lubelskiego www.lubelskie.pl w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty”;
 • zgłaszania uwag i opinii do Projektu na formularzu stanowiącym załączniki Nr 5 – 8.

Uwagi i opinie, o których mowa do projektowanych uchwał, należy składać:

 1. osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, parter lub w Departamencie Infrastruktury i Majątku Województwa Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, pok. 587;
 2. za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin z tym, że termin uważa się za zachowany jeżeli dokument zawierający uwagi i opinie zostanie doręczony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie najpóźniej w dniu 8 lipca 2020r.;
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres majatek@lubelskie.pl.

Za przeprowadzenie konsultacji, o których mowa wyżej, odpowiedzialny jest Departament Infrastruktury i Majątku Województwa Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji zostanie umieszczone na stronie internetowej Województwa Lubelskiego www.lubelskie.pl  w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty”.

Załączniki do pobrania:

 1. Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów uchwał Sejmiku Województwa Lubelskiego o zmianie uchwał w sprawie nadania Statutów Wojewódzkim Ośrodkom Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie i Zamościu.
 2. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Zamościu Zał. 1.
 3. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej Zał. 2.
 4. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Lublinie Zał. 3.
 5. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Chełmie Zał. 4.
 6. Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania dania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Zamościu Zał. 5.
 7. Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania dania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej Zał. 6.
 8. Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania dania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Lublinie Zał. 7.
 9. Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania dania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Chełmie Zał. 8.