Na podstawie uchwały Nr LXIII/1451/2019  Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie nadania Statutu Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi.

 1. Przedmiot konsultacji.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie nadania Statutu Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, stanowiący załącznik do uchwały Nr LXIII/1451/2019 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie nadania Statutu Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

Konsultacje w przedmiotowej sprawie będą prowadzone:

 • w przypadku Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego w terminie wynikającym z art. 41a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688);
 • w przypadku organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego – od dnia 21 sierpnia 2019 r. do dnia 30 sierpnia 2019 r.;
 • w przypadku reprezentatywnych organizacji związków zawodowych – w terminie określonym w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 poz. 263).
 1. Podmioty uprawnione do składania opinii i uwag w ramach konsultacji.

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których przedmiotem działalności statutowej są zadania związane z kulturą oraz reprezentatywne organizacje związkowe.

 1. Warunki udziału w konsultacjach.

Warunkiem udziału organizacji lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz reprezentatywnych organizacji związkowych w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

– nazwa i adres organizacji/podmiotu;

– numer KRS;

– nazwisko i imię osoby zgłaszającej uwagi organizacji w konsultacjach, uprawnionej do reprezentowania organizacji.

 1. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie nadania Statutu Centrum Spotkania Kultur w Lublinie – w załączeniu.
 1. Forma przeprowadzenia konsultacji.

Uwagi i opinie należy kierować na adres e-mail: ked@lubelskie.pl. W tytule e-maila proszę zawrzeć zwrot: „opinia/uwaga do projektu uchwały SWL w sprawie nadania Statutu CSK”.

 1. Komórka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie

 1. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

tel. 81/44 16 705, 81/44 16 720.

 

do-pobraniaDO POBRANIA

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie nadania Statutu Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Projekt Statutu Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji