KLAUZULA INFORMACYJNA NA TEMAT ZDJĘĆ/FILMÓW UPUBLICZNIANYCH PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE 

Informujemy, że podczas wydarzeń (spotkań, uroczystości, zawodów i tym podobnych wydarzeń) organizowanych lub wspieranych przez Zarząd Województwa będą wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych, jak również ich inne dane osobowe.

WYRAŻENIE ZGODY

Biorąc udział w ww. wydarzeniach odbywającym się z udziałem kierownictwa albo pracowników Urzędu, uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie ich wizerunków na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzeń, a także ewentualnie innych danych osobowych.

Dane te w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej, na profilach Urzędu w mediach społecznościowych, a także udostępniane uczestnikom i organizatorom wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, udzielonej zgody lub w oparciu o umowę powierzenia.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Województwo Lubelskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego z siedzibą przy ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin, tel. 81 44 16 000, email; info@lubelskie.pl

CEL:

Wizerunek będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych lub wspieranych przez Zarząd Województwa Lubelskiego.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:

Udział w wydarzeniach i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa. Dane te nie będą przekazywane ani transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Każdemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych, jak również dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody nie działa wstecz – przetwarzanie będzie legalne do chwili wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. Przy zgłaszaniu zmian w zakresie przetwarzania swoich danych należy dokładnie wskazać, których zdjęć, filmów czy treści zmiany te mają dotyczyć.

KONTAKT:

Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych UMWL pisząc na adres mailowy: iod@lubelskie.pl, tel. 814416818.

PODSTAWA PRZETWARZANIA:

Art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

  • osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
  • osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.