Rejonizacja upraw maku i konopi włóknistych

Sejmik Województwa Lubelskiego, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa, określa, w drodze uchwały, ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw, mając na względzie zagrożenie narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycję uprawy maku lub konopi włóknistych na danym terenie.

W województwie lubelskim powierzchnia upraw oraz ich rejonizacja ustalana jest w oparciu o propozycje uzyskane z poszczególnych gmin na podstawie zgłoszeń plantatorów oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu maku lub konopi. Areały wskazane w uchwale nie są obligujące, mogą zostać wykorzystane w dowolnej wielkości, jednak wyznaczają limit, do którego właściwy miejscowo wójt, burmistrz lub prezydent mogą udzielać pozwoleń na uprawę maku lub konopi włóknistych plantatorom.

Uchwała Nr XXIII/387/2021 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa lubelskiego w 2021 roku przewiduje, że powierzchnia upraw konopi włóknistych wyniesie 14.613 ha, a powierzchnia maku niskomorfinowego 1.335,61 ha. Nie przewiduje się uprawy maku innego, niż niskomorfinowy.

Uchwała Sejmiku

Uprawa maku i konopi włóknistych

W województwie lubelskim uprawa maku i konopi włóknistych cieszy się coraz większą popularnością, a powierzchnia upraw systematycznie rośnie.

 

Uprawa

maku niskomorfinowego

Uprawa

konopi włóknistych

2015

46,1 ha

67,79 ha

2016

56,58 ha

29,65 ha

2017

11,46 ha

33,92 ha

2018

21,58 ha

86,25 ha

2019

95,84 ha

357,285 ha

2020

162,46 ha

847,6641 ha

Uprawa maku, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa. Uprawa maku niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa.

Konopie włókniste można uprawiać wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. Uprawa konopi innych niż włókniste jest zabroniona.

Do uprawy dopuszczone są odmiany konopi włóknistych wymienione w Krajowym Rejestrze Odmian opracowanym przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz Wspólnotowym Katalogu Odmian Roślin Rolniczych(CCA) dopuszczających do upraw i obrotu na terytorium Unii Europejskie odmiany, dla których głównym wyznacznikiem jest śladowa zawartość substancji psychoaktywnej. Zawartość THC (tetrahydrokannabinolu) w kwiatowych lub owocujących wierzchołkach roślin, z których nie usunięto żywicy nie może przekraczać 0,2% w przeliczeniu na suchą masę.

Uprawa maku lub konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach na podstawie:

  • zezwolenia na uprawę;
  • przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie;
  • umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenia marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych, lub
  • zobowiązania do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3 (na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa).

Stosowanie materiału siewnego maku lub konopi włóknistych kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie potwierdza się fakturą zakupu tego materiału siewnego oraz etykietą z opakowań materiału siewnego tych roślin.

Zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych wydaje w drodze decyzji wójt (burmistrz, prezydent miasta) gminy właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) gminy sprawuje również nadzór nad uprawami maku i konopi włóknistych.

Skup maku i konopi włóknistych

Działalność w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych na podstawie umowy kontraktacji może prowadzić podmiot posiadający zezwolenie marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy. Zezwolenie określa zakres i cel prowadzonej działalności. Marszałek województwa wydaje zezwolenia na wniosek, w drodze decyzji administracyjnej.

Informacje potrzebne do uzyskania zezwolenia na skup maku

Informacje w sprawie zezwolenia na skup konopi włóknistych

W 2019 r. wydano z upoważnienia Marszałka Województwa Lubelskiego 16 decyzji administracyjnych – zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na skupie konopi i jedną decyzję – zezwolenie na skup maku. W 2020 wydano 18 decyzji – zezwoleń na skup konopi włóknistych.

Wykaz podmiotów, które posiadają zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych

Kwestie prawne związane z uprawą i skupem konopi włóknistych reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050).