43 samochody ratowniczo-gaśnicze trafią do lubelskich strażaków. Środki na zakup nowoczesnych wozów pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Łączna wartość projektu to blisko 32 miliony złotych. Zarząd Województwa i Wojewódzki Oddział Związku OSP podpisały już umowę umożliwiającą zakup sprzętu dla jednostek. Podpisanie umowy to zielone światło dla rozpoczęcia procedury przetargowej i zakupu wozów…

czytaj więcej

Powiatowym Urzędom Pracy przyznano nowe środki. Adresaci projektu to osoby  w wieku 30 +, bezrobotne oraz bierne zawodowo, a także rolnicy i członkowie ich rodzin. Wsparcie otrzymają również osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Dodatkowo do dyspozycji są pieniądze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Będą mogły z nich skorzystać wybrane instytucje. Kwota na aktywizacje zawodową …

czytaj więcej

Informujemy, że Wspólny Sekretariat Programu Interreg Europa zapowiedział otwarcie drugiego naboru na dzień 1 marca 2017 r. Trzeci nabór będzie otwarty we wszystkich priorytetach programu, tj. Badania i innowacje, Konkurencyjność MŚP, Gospodarka niskoemisyjna, Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami. Pakiet dla wnioskodawców  Wnioskodawców obowiązują dokumenty dostępne w Application pack zamieszczonym na stronie → www.interregeurope.eu. Wspólny Sekretariat (Lille,…

czytaj więcej

Pięciu marszałków województw Polski Wschodniej podpisało 13 stycznia w Lublinie Plan Strategiczny funkcjonowania Domu Polski Wschodniej w Brukseli. Plan określa kierunki działań DPW na lata 2017-2023 i ma za zadanie wprowadzić nową jakość w działaniach DPW. Jednocześnie do celów działalności DPW będzie należało dalsze pogłębianie współpracy, z instytucjami europejskimi, jak też z podmiotami regionalnymi, m.in.…

czytaj więcej

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 28 grudnia 2016 r. rozstrzygnął konkurs nr POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego i ogłosił listę…

czytaj więcej

Zarząd Województwa podjął decyzję o dofinansowaniu w ramach RPO WL kolejnych dróg wojewódzkich. Tym razem uruchomiono środki na rozbudowę dróg nr 815 i 837. Dofinansowanie tych dwóch inwestycji wyniesie 285 mln złotych. W tym roku w ramach RPO WL na inwestycje drogowe uruchomionych zostało w sumie 570 mln złotych. – Cieszę się, że kończymy rok…

czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego podpisał 6 umów z samorządami na dofinansowanie unijnych projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii. W sumie władze województwa parafują 108 takich kontraktów, w których przekażą gminom 350 mln zł. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego. 22 grudnia br. Zarząd Województwa Lubelskiego podpisał 6 umów przyznających samorządom fundusze europejskie na inwestycje w odnawialne źródła…

czytaj więcej

Zarządy województw lubelskiego, dolnośląskiego i podkarpackiego powierzyły Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) wdrażanie programów unijnych służących wspieraniu przedsiębiorców w tych regionach. Tylko w tych 3 województwach przedsiębiorcy mogą liczyć na 1,5 mld złotych. Na współpracę z BGK zdecydowało się już 8 regionów. Umowy uruchamiające środki unijne na rozwój przedsiębiorczości podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (Grupa…

czytaj więcej

W Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym została zakończona ocena formalna wniosków o przyznanie dotacji „Przygotowanie programów rewitalizacji” w ramach konkursu dla gmin wiejskich (III edycja).  Konkurs organizowany jest przez Województwo Lubelskie oraz Ministerstwo Rozwoju, a współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Szczegóły znajdą Państwo na stronie www.rpo.lubelskie.pl w zakładce „Sięgnij po fundusze na rewitalizację”.

czytaj więcej

Ponad 128 mln zł dotacji otrzymają samorządy województwa lubelskiego na budowę i modernizację dróg lokalnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Umożliwi to zmodernizowanie blisko 347 km dróg powiatowych i gminnych. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego najwięcej umów podpisał z jednostkami samorządów w powiatach: chełmskim (18), bialskim (14), kraśnickim (11) i włodawskim (10). W większości dotyczy…

czytaj więcej

Wystartował nabór wniosków na dofinansowanie dla mikro i małych przedsiębiorstw z województwa lubelskiego. Firmy mogą otrzymać dotację na inwestowanie w maszyny, linie produkcyjne, oprogramowania i budowę całego zakładu – nawet do 2 milionów złotych! Wnioski można składać od 30 czerwca do 8 września br. w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie. Dofinansowanie dotyczy „Działania 3.7…

czytaj więcej

Rozstrzygnęliśmy pierwsze konkursy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Konkursy dotyczą czterech działań i są koordynowane przez Wojewódzki Urząd Pracy oraz Departament Wdrażania EFS UMWL. Łączna kwota w ramach konkursów wynosi ponad 110 mln zł.   – Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listy rankingowe w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę…

czytaj więcej