Zastrzeżenia do protokołu CBA

Dziewięć miesięcy temu CBA wchodziło do Urzędu Marszałkowskiego w blasku fleszy i medialnym szumie. Medialny wydźwięk tej kontroli był dużo bardziej istotny, niż rzeczywiste wykrycie jakichkolwiek nieprawidłowości – mówił na specjalnej konferencji prasowej Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego.

– Od początku powtarzałem, że ani ja, ani moi pracownicy nie mieliśmy sobie nic do zarzucenia – podkreślił marszałek Sosnowski.

Kontroli poddano wybraną dokumentację dotyczącą 9 projektów. Jedynie w trzech stwierdzono rzekome nieprawidłowości. 22 marca 2017 r. zostały skierowane do Szefa CBA dokładnie umotywowane zastrzeżenia dotyczące ustaleń zawartych w protokole.

– Rzekome nieprawidłowości dotyczyły: Grup producentów owoców i warzyw oraz grup producentów rolnych, Projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji” oraz Projektu „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego”, a szczegółowo realizowanej w ramach tego projektu jednej misji gospodarczej do Uzbekistanu – tłumaczyła na konferencji mecenas Małgorzata Wrzołek.

Zastrzeżenia do protokołu CBA odnoszącego się do Grup Producenckich

– Nie zgadzamy się ze stwierdzeniem, iż kontrolowane 4 grupy producentów owoców i warzyw, naruszyły przepisy poprzez stworzenie sztucznych warunków do ich uznania. Wymienione w protokole grupy, uzyskały wstępne uznanie zgodnie z obowiązującym ówcześnie prawem, zarówno krajowym, jak i Unii Europejskiej. Ponadto należy zwrócić uwagę – co zostało pominięte w protokole – iż podstawą do wypłaty określonego wsparcia finansowego nie była decyzja Marszałka Województwa Lubelskiego, i nie on wypłaca środki, tylko stosowna kontrola przeprowadzana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To Agencja zobligowana była do skontrolowania każdej grupy producentów owoców i warzyw, przed udzieleniem jej wsparcia finansowego oraz wstrzymania płatności konkretnej grupie producentów owoców i warzyw, w razie wątpliwości w zakresie legalności jej działania. Nie zgadzamy się ze stwierdzeniem, iż w procesie rejestracji 4 grup producentów rolnych nastąpiły nieprawidłowości, skoro brak w tym temacie stanowiska sądu administracyjnego. To sądy administracyjne, a nie CBA, sprawują kontrolę działalności administracji publicznej, wynika to wprost z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych. – tłumaczyła mecenas Wrzolek.

Na uwagę zasługuje fakt, iż Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w takich samych sytuacjach nie zawsze podejmuje takie same decyzje: w przypadku jednej grupy w dniu 16 grudnia 2016 r., odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 29 grudnia 2011 r., uznając tym samym, iż braki w aktach notarialnych powołujących grupę producentów rolnych nie stanowią rażącego naruszenia prawa. Jednocześnie, takie właśnie braki w aktach notarialnych stanowią istotę zarzutu kierowanego do nas.

Zastrzeżenia do protokołu CBA odnoszącego się do projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”

– W przypadku opisywania stanu faktycznego w zakresie realizacji projektu Wrota Lubelszczyzny, funkcjonariusze CBA kończą opis ustalenia informacją o złożeniu w dniu 25 stycznia 2017 r. do Prokuratury Okręgowej w Lublinie zawiadomienia, o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez pracowników UMWL, polegającego na nienaliczeniu kar umownych wobec Wykonawcy i wyrządzeniu tym samym materialnej szkody Województwu Lubelskiemu. Protokół kontroli jest datowany na 15 marca 2017 r. Nie zawiera informacji o postanowieniu Prokuratora Rejonowego w Lublinie wydanym w dniu 7 marca br., o odmowie wszczęcia postępowania w tej sprawie wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. Informację o tym postanowieniu przekazał mediom rzecznik prasowy Prokuratury Rejonowej w Lublinie w dniu 8 marca 2017 r. Nie ma więc żadnych przeszkód, a z punktu widzenia wiarygodności ustaleń zawartych w protokole kontroli wręcz konieczne jest, by wzmianka o prokuratorskim postanowieniu o odmowie wszczęcia postępowania znalazła się w protokole kontroli. – podkreśliła mecenas Wrzołek.

Zastrzeżenia do protokołu CBA odnoszące się do jednej misji zagranicznej organizowanej w ramach projektu „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego”.

Zarzuty CBA dotyczyły zmiany liczby osób wyjeżdżających do Uzbekistanu oraz brak załączników w dokumentacji, i tego, że zostały one uzupełnione po fakcie. – Artur Habza, dyrektor departamentu odpowiedzialnego za organizowane misje, miał prawo zmienić liczbę uczestników misji. Zastrzegaliśmy w umowie z wykonawcą, że liczba uczestników może być różna. Co do brakujących załączników, to okazuje się, że dokumenty nie zaginęły, znalazły się po prostu w różnych segregatorach. Nie ma mowy o naruszeniu prawa. W protokole CBA nie uwzględniono wyjaśnień dyrektora Habzy pokazujących okoliczności. – podkreślał marszałek Sosnowski.