Zakończenie pierwszego etapu prac Grupy Interesariuszy projektu ROSIE

Grupa Interesariuszy projektu ROSIE zrzeszająca  przedstawicieli MŚP, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, uczelni wyższych i jednostek samorządu terytorialnego zakończyła pierwszy etap swoich prac nad Mapą Drogową w zakresie Odpowiedzialnych Innowacji w Województwie Lubelskim. Dokument ten posłuży za zbiór wskazówek i rozwiązań dotyczących tego jak integrować społecznie, etycznie i środowiskowo odpowiedzialne innowacje ze strategiami biznesowymi MŚP i polityką regionalną.

Grupa Interesariuszy rozpoczęła swoje prace w czerwcu 2018 r. i na przestrzeni kilku miesięcy zajmowała się diagnozą poziomu innowacyjności przedsiębiorstw w regionie, zidentyfikowaniem komponentów Mapy Drogowej dla Lubelszczyzny oraz rekomendacji do wdrażania Odpowiedzialnych Innowacji w MŚP. Przygotowany dokument będzie aktualizowany na dalszych etapach projektu ROSIE, po zakończeniu fazy pilotażowej realizowanej w 5 przedsiębiorstwach z terenu województwa. W związku z powyższym prace Grupy zostaną wznowione na przełomie marca/kwietnia 2019 r. i skupią się na uszczegółowieniu zaleceń i diagnozy o konkretne wnioski i doświadczenia nabyte w procesie wdrażania Odpowiedzialnych Innowacji w firmach.

Wypracowany ostatecznie dokument posłuży do stworzenia Mapy Drogowej na poziomie partnerstwa projektu ROSIE, który będzie stanowić długoterminową i praktyczną strategię dla inwestycji infrastrukturalnych, w tym działań i propozycji inwestycyjnych w Europie Środkowej.

Projekt ROSIE finansowany jest z programu Interreg Europa Środkowa. Jego celem jest wymiana doświadczeń, która służyć będzie zwiększeniu zdolności regionów partnerskich do wdrażania odpowiednich polityk pro-innowacyjnych z wykorzystaniem koncepcji Odpowiedzialnych Innowacji RI – Responsible Innovation oraz promowanie jej wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt  jest realizowany w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2020 r.