Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego jednogłośnie sprzeciwiło się planom Rządu, których założeniem jest przeniesienie biur WRDS z Urzędów Marszałkowskich do Urzędów Wojewódzkich. Ponadto Członkowie Prezydium zdecydowali, iż na najbliższym posiedzeniu plenarnym, które odbędzie się 29 sierpnia, Rada zajmie się tematami szkolnictwa zawodowego w kontekście modelu kształcenia w Polsce oraz obroną Górek Czechowskich.

Członkowie Prezydium sprzeciwiają się planom przeniesienia biur Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego, obawiając się destabilizacji pracy Rady. Podkreślają również, że ubiegłoroczne zmiany, polegające na przeniesieniu biur WRDS-ów z Urzędów Wojewódzkich do Urzędów Marszałkowskich, były poparte szeroką debatą czterech stron dialogu (strony rządowej, samorządowej, przedstawicieli pracodawców oraz związków zawodowych) i były rezultatem konsensusu. Natomiast obecne zmiany, które chce wprowadzić Rząd, odbywają się bez konsultacji.

Ponadto podczas V posiedzenia prezydium został omówiony przebieg spotkania doraźnego Zespołu problemowego ds. zamówień publicznych działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego, na które zostali zaproszeni członkowie WRDS Województwa Lubelskiego. Celem posiedzenia było przedstawienie aktualnej sytuacji w sektorze lubelskiego i podkarpackiego przemysłu obronnego oraz aktualnych problemów w kwestii realizacji zamówień związanych z przemysłem lotniczym. Lubelska delegacja podczas aktywnych wystąpień akcentowała konieczność większego zaangażowania RDS we wsparcie regionalnych rad dialogu.

Kolejny temat, poruszony na wniosek Marszałka Województwa Lubelskiego, dotyczył reformy administracji skarbowej i celnej i utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej. Ponieważ sprawa budzi niepokój lubelskiej społeczności, członkowie Prezydium zdecydowali o rozpatrzeniu tematu na wrześniowym posiedzeniu plenarnym.