Informujemy, że termin składania za pośrednictwem systemu BDO sprawozdań za 2019 rok został ponownie wydłużony. Zmianę terminów wprowadza przyjęta w dniu 30 kwietnia 2020 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Nowe terminy składania sprawozdań za 2019 r. wprowadzone w ustawie o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797):

  • do 11 września 2020 r. podmioty obowiązane do sporządzenia sprawozdań o których mowa w art.73, 74a i 75 ust 2. pkt 4 i 5 tj:

– gospodarujący opakowaniami oraz wprowadzających produkty w opakowaniach,

– prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego w których pobierana jest opłata recyklingowa.

– wprowadzający produkty tj. opony, oleje, smary,

– wprowadzający pojazdy,

– wprowadzający sprzęt lub autoryzowany przedstawiciel

– wprowadzający baterie i akumulatory

– prowadzący stacji demontażu pojazdów i prowadzący strzępiarki.

  • do 31 października 2020 r. podmioty obowiązane do sporządzenia sprawozdań o których mowa w art. 75 tj. rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami

Nowe terminy składania sprawozdań za 2019 r. wprowadzone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.):

  • do 31 sierpnia 2020 r. sprawozdania, o których mowa w art. 9n ust. 1, art. 9na ust.1 i art. 9nb ust 1 tj. podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, prowadzących PSZOK, zbierających odpady komunalne,
  • do 31 października 2020 r. sprawozdania, o których mowa w art. 9q z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
  • do 31 grudnia 2020 r. sprawozdania, o których mowa w art. 9s z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, marszałków województw.

Powyższe zmiany terminów są epizodyczne i odnoszą się wyłącznie do sprawozdań składanych w 2020 roku. W kolejnych latach sprawozdania składane będą zgodnie z dotychczasowymi terminami. Przypominamy również, że od 2020 r. sprawozdania składa się  wyłącznie elektronicznie poprzez indywidualne konto w systemie BDO (https://bdo.mos.gov.pl/)