Unijne pieniądze są EKO

Był czas, kiedy o inwestycjach w smaczną i zdrową wodę nikt nie śnił. Teraz to już prze­szłość. Dzięki wsparciu funduszy europejskich, w wielu domach płynie czysta woda. Od niedawna cieszą się nią mieszkańcy Gminy Milanów.

Samorząd zrealizował projekt „Efektywna gospodarka wodna w Gminie Milanów”. Polegał on na modernizacji stacji ujęć i uzdatniania wody w Rudnie i Milanowie. Prace objęły przebudowę budynku stacji, remont instaacji technologicznej, odnowienie instalacji elektrycznej i kontrolno-pomiarowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 5 kW.

Smak, zapach i gładka skóra

Tak naprawdę rzadko zasta­na­wiamy się, jaka woda pły­nie w naszych kra­nach. Jeśli zapy­tamy, czy warto inwestować pie­nią­dze w poprawę jako­ści wody, odpo­wiedź przy­cho­dzi sama. Pijąc czy­stą wodę, kupu­jemy sobie polisę na zdro­we życie.

Dzięki moder­ni­za­cji ujęć w Gmi­nie Mila­nów zna­cząco popra­wiły się para­me­try fizyko-che­miczne wody. Udało się też zapewnić dostawy wody w wyma­ga­nej ilo­ści i pod odpo­wied­nim ciśnie­niem oraz w spo­sób cią­gły i nie­za­wodny, a także zapew­nić jej nale­ży­tą jako­ść wyja­śnia Paweł Krępski, wójt Gminy Milanów.

Lepszą jakość wody dostrzega pani Justyna Wodow­ska, miesz­kanka Milanowa. – Wiemy, że czy­sta woda jest na wagę złota. Poprawę jako­ści wody odczu­wamy nie tylko w smaku, ale także na skó­rze, która jest mięk­sza, gład­sza i po pro­stu zdrow­sza. Woda jest mniej zaka­mie­niona, co widać po sprzę­tach kuchen­nych i łazien­ko­wych. Można zauwa­żyć rów­nież, że woda z wodo­ciągu jest pod sta­łym ciśnie­niem, dzięki czemu lepiej dzia­łają sprzęty AGD, są mniej awa­ryjne – podkreśla.

Środki unijne płyną do Milanowa

Reali­za­cja projektu wodociągowego była moż­liwa dzięki funduszom europejskim z Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego 2014–2020. War­tość inwestycji to pra­wie 4 mln zł, z czego 2,7 mln pochodzi z Unii Europejskiej.