Umowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 801 – etap I podpisana

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – Dęblin – Puławy na odcinku od granicy województwa lubelskiego do skrzyżowania z drogą krajową S12 w m. Puławy. Etap I budowa obwodnicy m. Stężyca.

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.

Termin wykonania: 30.10.2020 r.

Wartość inwestycji: 55 604 065,00 zł

Wartość dofinansowania z UE: 44 938 215,69 zł.

Przedmiotem inwestycji jest I etap planowanej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od granicy województwa lubelskiego do skrzyżowania z drogą krajową S12 w m. Puławy, polegający na budowie obwodnicy miejscowości Stężyca, na parametrach drogi klasy G, wraz z budową i rozbudową obiektów inżynierskich oraz zabezpieczeniem lub rozbudową urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi.

Zakres projektowanej inwestycji obejmuje m.in. następujące roboty branżowe:

  1. wymagania ogólne: nadzór archeologiczny, nadzór przyrodniczy w zakresie ornitologii, rozpoznanie saperskie, promocja projektu (tablice informacyjne
    i pamiątkowe).
  2. branża drogowa: roboty przygotowawcze, wyniesienie i stabilizacja pasa drogowego, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, elementy ulic, nawierzchnie na przejazdach kolejowych.
  3. branża mostowa: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie, roboty wykończeniowe, prace przygotowawcze, hydroizolacja, roboty przyobiektowe.
  4. branża sanitarna: roboty przygotowawcze, odwodnienie korpusu drogowego, kanalizacja sanitarna.
  5. branża elektroenergetyczna: oświetlenie drogowe, pomiary fotometryczne, natężenia oświetlenia.
  6. branża zieleń: usuwanie drzew i krzewów, zabezpieczenie drzew i krzewów
    na okres wykonywania robót, nasadzenia.