Uchwała antysmogowa – ankieta dla samorządów

Mimo że o lubelskie powietrze dbamy, realizując kilka programów jego ochrony, to jednak wyniki badań wskazują, że dotychczasowe tempo i skala działań naprawczych podejmowanych przez samorządy są niewystarczające. Czy konieczne zatem będzie wprowadzenie w naszym regionie tzw. „uchwały antysmogowej”? Przy rozstrzygnięciu tej kwestii pomocne będą opinie z wszystkich lubelskich miast i gmin, które prosimy przesyłać na zamieszczonym poniżej formularzu ankiety.

Przypomnijmy, że w Polsce od wielu lat na obszarze niektórych stref utrzymuje się niezadawalający stan jakości powietrza. Dotyczy to zwłaszcza przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu. Zanieczyszczenia te, określane mianem „niskiej emisji”, są najbardziej dotkliwe w okresie zimowym. W regionie lubelskim walczymy z nimi w ramach programów ochrony powietrza (POP) przyjętych przez Sejmik Województwa w 2013 i 2016 roku. Dwa z nich – przeciwdziałające przekroczeniom poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – są obecnie aktualizowane o zapisy dotyczące pyłu PM 2,5.

W związku z przekraczaniem dopuszczalnych poziomów pyłu PM10, PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu na terenie województwa lubelskiego konieczne jest zintensyfikowanie działań naprawczych. Jednym z nich może być wdrożenie tzw. „uchwały antysmogowej” i jej zakresu techniczno-prawnego i terytorialnego. Kompetencję do wprowadzenia, dla terenu województwa bądź jego części, ograniczeń w wykorzystaniu rodzajów paliw ze względu na zagrożenie dla środowiska i zdrowia, a także określenia sposobu realizacji i kontroli tego obowiązku ustawodawca przyznał sejmikowi województwa na mocy art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.).

Czy takie działanie jest konieczne? Odpowiedź na to pytanie da analiza informacji z miast i gmin naszego regionu dotyczących działań proekologicznych w zakresie ograniczenia emisji pyłów i gazów do powietrza oraz ich opinii na temat wdrożenia „uchwały antysmogowej” i jej ewentualnego zakresu.

Zachęcamy wszystkie samorządy gminne do wypełnienia ankiety i przesłania jej do 8 grudnia 2017 r.:

  1. w wersji papierowej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin
  2. lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: dris@lubelskie.pl.

Uwaga: Po otrzymaniu opinii z samorządów, zechcemy także poznać zdanie wszystkich mieszkańców regionu na temat wprowadzenia „uchwały antysmogowej”. Ankietę dla nich udostępnimy w Internecie już wkrótce.

do-pobraniaDO POBRANIA