Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie podpisał umowy z Zarządem Województwa Lubelskiego na realizację projektów z zakresu podstawowej  opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej dofinansowanych z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt „Rozwój i podniesienie jakości usług medycznych w SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie poprzez utworzenie nowych i reorganizację już istniejących świadczeń medycznych w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej” realizowany będzie w Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie w budynku przy ul. Herberta 21.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w warunkach ambulatoryjnych tj., utworzenie nowych poradni: Geriatrycznej, Otolaryngologicznej, Leczenia Bólu oraz reorganizację świadczeń w istniejącej poradni Chirurgii Ogólnej poprzez doposażenie (zakup sprzętu medycznego i sprzętu komputerowego)  oraz wprowadzenie innowacyjnej metody w zakresie leczenia ran przewlekłych i profilu endoskopowego.

Realizacja Projektu pozwoli na poprawę jakości i dostępności świadczeń medycznych dla osób cierpiących z powodu dolegliwości bólowych i ran przewlekłych oraz osób w podeszłym wieku w zakresie: chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, chorób nowotworowych wpływając na ich wykrywalność.

Efektem realizacji Projektu będzie dostosowanie systemu opieki zdrowotnej do nowej sytuacji demograficznej (w szczególności w obszarze opieki geriatrycznej) oraz udzielane kompleksowe świadczenia zdrowotne przeniesione z lecznictwa szpitalnego na rzecz AOS, jak również skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na leczenie w trybie ambulatoryjnym.

  • Planowany termin ukończenia realizacji rzeczowej Projektu – 15.09.2019 r.
  • Wartość całkowita Projektu – 1 128 453,50 zł
  • W tym dofinansowanie z Unii Europejskiej – 945 389,97 zł

Kolejny projekt pt. „Wzmocnienie działań w zakresie dostępności i jakości usług w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej w SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie” obejmuje doposażenie Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej poprzez zakup aparatury i sprzętu medycznego. Realizacja projektu umożliwi szybszą i skuteczniejszą diagnostykę pacjentów,  co będzie skutkowało wcześniejszym podjęciem leczenia. Projekt jest integralną częścią reorganizacji i restrukturyzacji szpitala, który zakłada przesunięcie ciężaru opieki szpitalnej do POZ i AOS. Realizacja projektu będzie służyć wprowadzeniu kompleksowości świadczonych usług, a także pozwoli na udoskonalenie koordynowanej opieki zdrowotnej.

  • Planowany termin ukończenia realizacji rzeczowej Projektu – 31.03.2019 r.
  • Wartość całkowita Projektu – 117 987,77 zł
  • W tym dofinansowanie z Unii Europejskiej – 89 862,85 zł