Sejmik o problemach w rolnictwie

Nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego została zwołana na wniosek radnych PSL, by omówić aktualną sytuację w rolnictwie oraz problemy rolników związane z wirusem ASF i niskimi cenami płodów rolnych. Sesja zakończyła się przyjęciem stanowiska Sejmiku Województwa Lubelskiego dotyczącego podjęcia przez Radę Ministrów działań w celu poprawy trudnej sytuacji w rolnictwie. Stanowisko zostało przyjęte 18 głosami, przy braku głosów wstrzymujących i przeciwnych.

 

Stanowisko Sejmiku Województwa Lubelskiego

z dnia 7 września 2016 r.

w sprawie trudnej sytuacji rolnictwa w województwie lubelskim

Sejmik Województwa Lubelskiego wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją w polskim rolnictwie. Ostatnie wydarzenia, w tym wystąpienie wirusa ASF w Polsce, napływ zbóż z Ukrainy i problemy producentów owoców i warzyw dramatycznie pogorszyły i tak trudną sytuację na lubelskiej wsi.

W konsekwencji wiele gospodarstw zagrożonych jest bankructwem, przedsiębiorstwom przetwórczym grozi upadłość, a ich pracownikom – bezrobocie.

Sejmik Województwa Lubelskiego wnioskuje do Rady Ministrów oraz Parlamentu RP o podjęcie natychmiastowych i stanowczych działań, mających na celu rozwiązanie problemów polskiej wsi. W szczególności wzywamy do:

1) natychmiastowego zapewnienia wsparcia producentom trzody chlewnej w likwidacji skutków wystąpienia wirusa ASF; zwiększenia kontroli związanej z obrotem zwierząt, nie tylko ukierunkowanej na rolnika, ale także na pośredników i służby weterynaryjne; depopulacji dzików, szczególnie na terenach objętych ochroną; wprowadzenia systemowych długofalowych działań mających na celu wsparcie produkcji związanej z trzodą chlewną; ograniczenia do minimum czterdziestodniowego okresu zakazu sprzedaży tuczników ze strefy zagrożonej;

2) objęcia przewodnictwa przez premier Beatę Szydło nad pracami sztabu kryzysowego ds. ASF;

3) bezzwłocznego wprowadzenia w strefie zapowietrzonej instrumentów właściwych, przewidzianych dla klęsk żywiołowych, w tym rekompensat dla rolników;

4) natychmiastowej zmiany przepisów prawnych umożliwiających modyfikację wniosków inwestycyjnych dla rolników, którzy zaplanowali budowę chlewni;

5) natychmiastowego uruchomienia krajowego programu dopłat dla producentów owoców, którzy zmuszeni są do sprzedaży za cenę niepokrywającą kosztów produkcji; wprowadzenia cen minimalnych oraz umów kontraktacyjnych przez przemysł przetwórczy;

6) natychmiastowego podjęcia interwencji w zakresie skupu zbóż przez podmioty państwowe;

7) pilnego wprowadzenia pomocy dla polskich producentów mleka w celu ustabilizowania rynku;

8) weryfikacji zasadności wszczętych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi postępowań w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wydanych przez Marszałka Województwa Lubelskiego dla grup producentów (rolnych, owocowo-warzywnych); wprowadzenia racjonalnych rozwiązań prawnych w tworzeniu, rejestracji i uznawaniu nowych grup producenckich;

9) utrzymania dotychczasowego wieku emerytalnego dla rolników (55 lat kobiety, 60 lat mężczyźni), w szczególności możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę;

10) utrzymania dopłat do produkcji roślinnej i zwierzęcej (pomidory, maliny, bydło);

11) skutecznej promocji i rozwoju eksportu polskich produktów rolnych.

 

                                                                                               Przewodniczący

                                                                                              Sejmiku Województwa Lubelskiego

                                                                                               Przemysław Litwiniuk

 

Otrzymują:

1. Andrzej Duda – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

2. Marek Kuchciński – Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

3. Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

4. Beata Szydło – Prezes Rady Ministrów

5. Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi