Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców

Blisko 4 miliony złotych pochłonie realizacja projektu pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej”. W Lublinie 30 maja br. odbyła się konferencja promująca ten projekt. Nabór wniosków grantowych w ramach jego realizacji trwać będzie do 18 czerwca 2018 roku.

O dofinansowanie mogą się starać:

 • gminy (samodzielnie lub we współpracy z organizacją pozarządową) z terenu województwa lubelskiego lub podkarpackiego,
 • oraz jako uczestnicy szkoleń – mieszkańcy gmin województwa lubelskiego i podkarpackiego, którzy ukończyli 25 rok życia w dniu przystąpienia do mikroprojektu.

Granty będą przyznawane w wysokości od 15 000 zł do 150 000 zł. Wysokość dofinansowania wynika z deklarowanej liczby osób do przeszkolenia pomnożonej przez koszt szkolenia jednej osoby (wynoszący od 500 do 560 zł). Co ważne każda gmina może starać się tylko o jeden grant i do jego realizacji nie jest wymagany wkład własny.  Każdy podmiot zakwalifikowany do dofinansowania otrzyma zaliczkę na realizacje swojego projektu w wysokości 95% jego wartości.

Szkolenia  prowadzone będą na podstawie przygotowanych scenariuszy szkoleniowych:

 • Kultura w sieci,
 • Rolnik w sieci,
 • Rodzic w Internecie,
 • Mój biznes w sieci,
 • Moje finanse i transakcje w sieci,
 • Działam w sieciach społecznościowych,
 • Tworzę własną stronę internetową z wykorzystaniem popularnych kreatorów.

Jednocześnie zachęcamy samorządy do zgłaszania potrzeby uczestnictwa przedstawicieli w spotkaniach bezpośrednich na terenie ich gminy, celem przybliżenia wymogów projektu, jego regulaminu oraz scenariuszy szkoleniowych. Spotkania możliwe są zarówno na etapie składania wniosków jak również po podpisaniu umów grantowych.

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz trwającego konkursu grantowego znajdują się na stronie internetowej www.kompetencje.lubelskie.pl .

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Całkowita wartość Projektu wynosi 3 857 777,77 zł.  Okres realizacji projektu rozpoczął się 1 marca 2018 i trwać będzie do 31 sierpnia 2019 r. Instytucją realizująca projekt oraz organizującą konkurs grantowy jest Samorząd Województwa Lubelskiego. 

Projekt „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej” to kolejna z inicjatyw Województwa Lubelskiego z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w tym przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu oraz podnoszeniu kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego – mówi wicemarszałek Grzegorz Kapusta. W poprzedniej perspektywie finansowej Województwo Lubelskie jako Beneficjent Projektów zrealizowało m.in.:

 • 3 edycje projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu województwa lubelskiego” na łączna kwotę ponad 41 mln zł, w ramach których przeszkolono oraz wyposażono w sprzęt komputerowy mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym
 • Projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo lubelskie, o wartości ponad 385 mln zł, w ramach którego wybudowano ponad 2908 km sieci Internetu szerokopasmowego będącej kręgosłupem sieci światłowodowej w województwie lubelskim
 • Projekt „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji” o wartości ponad 39 mln zł którego celem było podniesienie stopnia informatyzacji Jednostek Samorządu Terytorialnego jak również stworzenia elektronicznych usług publicznych skierowanych na obywatela,
 • Projekt „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej” o wartości niespełna 15 mln zł, którego celem była budowa nowoczesnej, powszechnie dostępnej infrastruktury informacji przestrzennej, przechowującej ucyfrowioną dokumentację geodezyjną
  i kartograficzną.

Województwo lubelskie jako instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 przeznaczyło ponad 345 mln zł na działania związane z realizacją projektów, w ramach 2 osi priorytetowej Cyfrowe Lubelskie, służących cyfrowemu rozwojowi województwa – dodaje wicemarszałek Kapusta.

galeriaGALERIA