Projekt „Mobilny LOF” ze zwiększonym dofinansowaniem

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie został dziś podpisany aneks do umowy w ramach  projektu pozakonkursowego pt. „Mobilny LOF” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Dzięki zwiększeniu przez zarząd województwa dofinansowania ww. projektu o kwotę blisko 20 mln zł możliwe będzie rozszerzenie zakresu prac w 11 gminach z tzw. Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Aneks podpisali Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Wójt Gminy Głusk – lider projektu – Jacek Anasiewicz.

Partnerstwo na rzecz rozwoju

Projekt pozakonkursowy jest realizowany w formule tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Celem ZIT jest współpraca samorządów, aby w maksymalny sposób wykorzystać ich atuty i razem rozwiązywać problemy. „Mobilny LOF” to projekt realizowany w partnerstwie 11 samorządów gminnych i miejskich, takich jak: gmina Głusk (lider projektu), Niedrzwica Duża, Nałęczów, Mełgiew, Jastków, Wólka, Lubartów, Konopnica, Niemce oraz miast – Lubartowa i Świdnika.

– Zwiększenie dofinansowania pozwoli lepiej połączyć sieć komunikacyjną między poszczególnymi miejscowościami. Chciałbym, żeby ten projekt przyczynił się do promocji ekologicznego transportu w Lubelskiem. – tłumaczy Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Zwiększone dofinansowanie

Dzięki zwiększeniu dofinansowania z Funduszy Europejskich będzie możliwa poprawa funkcjonalności połączeń i rozwiązań transportowych. Pierwotnie na realizację projektu przeznaczono prawie 100 mln zł (z czego ponad 76,5 mln to środki unijne z RPO WL 2014-2020). Po zwiększeniu przez władze województwa środków unijnych o dodatkowe 19,99 mln zł, całość projektu obecnie opiewa na blisko 120,8 mln zł (wsparcie unijne wzrosło do ponad 96,5 mln zł).

Dodatkowe prace

Dzięki zwiększonym środkom w projekcie możliwe będzie:

 • wsparcie dodatkowych 5,22 km infrastruktury rowerowej,
 • wybudowanie dodatkowych 3 szt. obiektów „Bike&Ride”,
 • zwiększenie o 56 szt. stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride”,
 • wybudowanie i przebudowanie dodatkowych 260 szt. punktów świetlnych.

Projekt finansowany z Funduszy Europejskich aktualnie zakłada:

 • budowę 52,34 km infrastruktury rowerowej,
 • budowę 28 obiektów „Bike&Ride” oferujących 362 stanowiska postojowe,
 • budowę 20 obiektów „Parkuj i jedź” mieszczących 515 miejsc postojowych,
 • budowę lub przebudowę 7,29 km linii komunikacji miejskiej,
 • budowę 13 zintegrowanych węzłów przesiadkowych,
 • wsparcie 1 298 energooszczędnych punktów świetlnych.

W ramach realizowanego projektu szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wynosi ponad 582 ton równoważnika CO2/rok.

Podpisanie aneksu do projektu "Mobilny LOF" zwiększający przyznane środki o 20 mln zł. Na zdjęciu od lewej Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Wójt Gminy Głusk Jacek Anasiewicz, Skarbnik Gminy Głusk Agnieszka Ciszewska, Kierownik Biura Zarządzania Projektami z Funduszy Unii Europejskiej Agnieszka Potępska
Podpisanie aneksu do projektu „Mobilny LOF” zwiększający przyznane środki o 20 mln zł. Na zdjęciu od lewej Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Wójt Gminy Głusk Jacek Anasiewicz, Skarbnik Gminy Głusk Agnieszka Ciszewska, Kierownik Biura Zarządzania Projektami z Funduszy Unii Europejskiej Agnieszka Potępska

Zwiększenie środków z Funduszy Europejskich w ramach projektu w poszczególnych gminach będzie polegało na:

 1. Gmina Niedrzwica Duża – zwiększone dofinansowanie (o blisko 755 tys. zł) pozwoli na wykonanie dodatkowego zadania polegającego na przedłużeniu drogi gminnej (ul. Kolejowej) oraz przedłużenie ścieżki rowerowej. Jednocześnie poziom dofinansowania zwiększy się z 83,94% do 85%.
 2. Gmina Miejska Świdnik – zwiększone dofinansowanie (o blisko 2,209 mln zł) pozwoli na wykonanie dodatkowego zadania polegającego na budowie dróg bez komunikacji miejskiej. Jednocześnie poziom dofinansowania zwiększy się z 83,94% do 85%.
 3. Gmina Nałęczów – kwota zwiększonego dofinansowania (o prawie 3,248 mln zł) pozwoli na podniesienie poziomu dofinansowania z 83,94% do poziomu 85%.
 4. Gmina Mełgiew – zwiększone dofinansowanie (o blisko 485 tys. zł) pozwoli na wykonanie dodatkowego zadania polegającego na budowie chodnika
  (m. Jacków), budowie peronu, oświetlenia energooszczędnego, a także dwóch obiektów „Bike&Ride”. Jednocześnie poziom dofinansowania zwiększy się z 73,47% do 74,91%.
 5. Gmina Jastków – kwota zwiększonego dofinansowania (o 1,304 mln zł) pozwoli na podniesienie poziomu dofinansowania z 56,07% do poziomu 76,07%.
 6. Gmina Wólka – zwiększone dofinansowanie (o blisko 1,617 mln zł) pozwoli wykonać dodatkowe zadania polegające na budowie chodnika przy drodze 2224L, a także zbudować oświetlenie energooszczędne. Jednocześnie poziom dofinansowania zwiększy się z 83,94% do 84,31%.
 7. Gmina Głusk (lider projektu) – kwota zwiększonego dofinansowania (o ponad 3,802 mln zł) pozwoli na podniesienie poziomu dofinansowania z 63,28% do poziomu 78,93%.
 8. Gmina Miasto Lubartów – kwota zwiększonego dofinansowania (o blisko 2,487 mln zł) pozwoli na wykonanie dodatkowego zadania polegającego
  na modernizacji nawierzchni przy realizowanych ścieżkach rowerowych i chodnikach. Poziom dofinansowania ulega zmniejszeniu z 83,94% do 82%.
 9. Gmina Lubartów – zwiększone dofinansowanie (o blisko 1,735 mln zł) pozwoli na wykonanie dodatkowego zadania – budowę ścieżki rowerowej na trasie Lubartów–Łucka, a także oświetlenia drogowego w Jakubowicach Konińskich. Jednocześnie poziom dofinansowania zwiększy się z 83,94% do 85%.
 10. Gmina Niemce – zwiększone dofinansowanie (o nieco ponad 1,113 mln zł) pozwoli na wykonanie dodatkowego zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej (ok. 3 km). Poziom dofinansowywania pozostaje bez zmian.
 11. Gmina Konopnica – kwota zwiększonego dofinansowania (blisko 1,25 mln zł) pozwoli na podniesienie poziomu dofinansowania z 83,94 % do poziomu 85%.