Porozumienia o współpracy lubelskiego z łódzkim

11 kwietnia podczas posiedzenia Rady ds. Innowacji, marszałek województwa lubelskiego  Sławomir Sosnowski i marszałek województwa łódzkiego  Witold Stępień podpisali porozumienie o współpracy między województwami, otwierając kolejne możliwości wspólnych inicjatyw w oparciu o wymianę informacji, dobrych praktyk i zespolonych działań.  

Zasady współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach inicjatywy Wspólne Przedsięwzięcie

Na spotkaniu został również omówiony regulamin utworzenia tematycznych grup roboczych ds. Inteligentnych Specjalizacji Województwa Lubelskiego. Dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej  Artur Habza zaprezentował zasady współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach inicjatywy Wspólne Przedsięwzięcie. Dzięki niemu będzie możliwe finansowanie prac badawczo rozwojowych wspierających realizację Agendy Badawczej wedle obszarów wpisujących się w Krajowy Program Badań i/lub Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Agenda Badawcza proponowana przez przedstawicieli regionu, a weryfikowana przez NCBiR, powinna dotyczyć istotnych problemów badawczych, a także przynieść widoczny efekt ekonomiczny, społeczny lub środowiskowy w wybranym obszarze oraz przyczynić się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności regionu.

Planowany budżet Wspólnego Przedsięwzięcia wynosi 100 mln złotych. Proponowany okres realizacji działań w ramach programu będzie przypadał na lata 2017–2026. 

Europejska Sieć Współpracy Regionów

Szczególny charakter spotkaniu nadała delegacja z Łodzi, w tym uczestnictwo Marcina Podgórskiego Dyrektora Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli, który zaprezentował zasady współpracy w ramach Europejskiej Sieci Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji ERRIN. Opowiedział o możliwościach nawiązania kontaktów  i pozyskania partnerów w kontekście praktycznej aplikacji 4P: polityki, profilowania, partnerstwa i projektów. Prelegent przedstawił również działania Domu Łódzkiego, który jest siedzibą Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli. Jego misją jest budowanie potencjału oraz stymulowanie zaangażowania w projekty unijne.  

Po spotkaniu odbyły się rozmowy pomiędzy przedstawicielami władz, uczelni, instytucji naukowych i otoczenia biznesu. Uczestnicy rozmawiali na temat nawiązania współpracy gospodarczej i promocyjnej województwa. Dyskusje dotyczyły również dialogu między jednostkami naukowymi,  przedsiębiorcami a samorządami oraz budowania ścieżki wzajemnego wsparcia i zaufania. Rozmawiano również o możliwościach pozyskania partnerów zagranicznych w ramach podpisanego Porozumienia. 

galeriaGALERIA