Pierwsze posiedzenie Transgranicznego Zespołu ds. Aktualizacji Strategii Współpracy

W dniach 3-4 grudnia br., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego odbyło się pierwsze posiedzenie Transgranicznego Zespołu ds. Aktualizacji Strategii Współpracy Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Województwa Podkarpackiego, Obwodu Lwowskiego, Obwodu Wołyńskiego, Obwodu Brzeskiego na lata 2021-2027. Obradom przewodniczył Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski.

Aktualizacja Strategii Współpracy Transgranicznej wpisuje się w trwający obecnie proces aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (z perspektywą do 2030 roku). Wynika to z przyjętych przez Zarząd Województwa Lubelskiego założeń aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa, w których wymiar transgraniczny wymieniany jest jako jeden z kluczowych aspektów realizowanej polityki rozwoju. W tym zakresie Strategia Współpracy Transgranicznej będzie stanowić rozwinięcie głównego dokumentu strategicznego województwa, a jej celem będzie wskazanie potencjałów rozwojowych i łagodzenie problemów wynikających z peryferyjnego położenia regionów przygranicznych.

W pracach aktualizacyjnych biorą udział przedstawiciele sąsiednich regionów partnerskich: Obwodu Lwowskiego, Obwodu Wołyńskiego i Obwodu Brzeskiego. Zasięg terytorialny strategii transgranicznej zostanie rozszerzony o Województwo Podkarpackie. Włączenie Województwa Podkarpackiego w prace nad dokumentem ułatwi identyfikację wspólnych celów i kierunków działań dla obszarów wzajemnie sąsiadujących. Współpraca przygranicznych regionów partnerskich będzie podstawą wypracowania modelu wspólnie realizowanych przedsięwzięć.

Celem pierwszego spotkania było zaprezentowanie założeń dokumentu, a także uzgodnienie form i zasad współpracy z udziałem przedstawicieli wszystkich zaangażowanych regionów partnerskich, zgodnie z przyjętym harmonogramem prac nad strategią. Przyjęty harmonogram prac zakłada, że gospodarzami kolejnych spotkań będą poszczególne regiony wchodzące w skład Transgranicznego Zespołu Zarządzającego ds. Strategii.

 

Uczestnicy

Obwód Brzeski

 • Andriej Klec – Wiceprzewodniczący Brzeskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego
 • Jurij Kolesov – Z-ca Dyrektora Departamentu Zagranicznych Stosunków Gospodarczych Brzeskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego

Obwód Lwowski

 • Andrij Kowcz – Deputowany Lwowskiej Rady Obwodowej, Przewodniczący Komisji ds. Współpracy Transgranicznej oraz Związków z Ukraińcami za Granicą
 • Halyna Lytwyn – Dyrektor Euroregionu „Karpaty-Ukraina”
 • Roman Shepelyak – Dyrektor Departamentu Międzynarodowej Pomocy Technicznej i Współpracy Międzynarodowej Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej

Obwód Wołyński

 • Dymytro Dubniak – Zastępca Dyrektora Aparatu Wykonawczego Wołyńskiej Rady Obwodowej
 • Igor Czulipa –Dyrektor Departamentu Gospodarki i Integracji Europejskiej Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej

Województwo Podkarpackie

 • Emilia Kojtych – Lichota – Kierownik Oddziału Programowania Strategicznego, Departament Rozwoju Regionalnego UMWP
 • Agata Łyszczarz – Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego

Eksperci

 • Agata Czyrsznic – Dobrowolska – Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
 • Stanisław Bielański – Kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej PL – BY – UA
 • Krzysztof Markowski – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie
 • Sławomir Dziaduch – Kierownik Urząd Statystyczny w Lublinie
 • Andrzej Jakubowski – Urząd Statystyczny w Lublinie

Przedstawiciele Województwa Lubelskiego

 • Zbigniew Wojciechowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego
 • Bogdan Kawałko – Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju, UMWL
 • Marta Krawczyk – Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju, UMWL
 • Agata Kossakowska – Kierownik Oddziału Europejskiej Współpracy Terytorialnej, UMWL
 • Małgorzata Błaszczyk – Osik – Oddział Europejskiej Współpracy Terytorialnej, UMWL
 • Magdalena Fotek – Kułak – Oddział Europejskiej Współpracy Terytorialnej, UMWL
 • Magdalena Figura – Wrona – Oddział Europejskiej Współpracy Terytorialnej, UMWL
 • Monika Majewska – Oddział Europejskiej Współpracy Terytorialnej, UMWL

Uwarunkowania i przesłanki

Rozwój regionów transgranicznych stanowi ważny element narodowych strategii i europejskiej polityki rozwoju. W polskich oraz europejskich dokumentach strategicznych  regiony pogranicza postrzegane są jako obszary, na których wymagana jest specyficzna interwencja i wsparcie rozwoju. W szczególności w odniesieniu do regionów położonych na zewnętrznych granicach UE. Szczelna granica UE oraz różnice systemów gospodarczych i politycznych tworzą szereg barier rozwojowych nie tylko dla funkcjonowania regionów przygranicznych jako jednostek administracyjnych, ale przede wszystkim dla ich mieszkańców.

Ważne są zatem wszelkie inicjatywy transgraniczne, które wspierają zrównoważony rozwój na obszarach usytuowanych wzdłuż zewnętrznej granicy UE. Przyczyniają się one w dużym stopniu do rozwiązywania problemów w tym obszarze i dzięki temu cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem beneficjentów. Specyfika i unikalność granicy Województwa Lubelskiego (o długości 466 km), wynika z faktu, że jest to granica między trzema krajami, a tym samym, trzema odmiennymi strukturami gospodarczymi, administracyjnymi i prawnymi. Współpraca transgraniczna zatem powinna być oparta na dokładnym rozpoznaniu wspólnych potrzeb oraz korzyści. Podstawą takiego podejścia musi być odpowiednia diagnoza stanu rozwoju regionów oraz identyfikacja potrzeb każdej ze stron. Strategia Współpracy Transgranicznej pozwoli podsumować i ocenić jak zmienił się obszar transgraniczny na przestrzeni ostatnich lat.  Dokument przyczyni się do usystematyzowania współpracy regionów przygranicznych oraz pozwoli na określenie wspólnych dla obszaru transgranicznego priorytetów. To z kolei zaowocuje nawiązaniem wielu polsko – ukraińsko – białoruskich partnerstw transgranicznych oraz realizacją wspólnych przedsięwzięć w nowej perspektywie finansowej.

galeriaGALERIA