Pieniądze z EFS wystartowały!

Rozstrzygnęliśmy pierwsze konkursy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Konkursy dotyczą czterech działań i są koordynowane przez Wojewódzki Urząd Pracy oraz Departament Wdrażania EFS UMWL. Łączna kwota w ramach konkursów wynosi ponad 110 mln zł.

 

– Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listy rankingowe w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę dofinansowania blisko 70 mln zł -mówił podczas dzisiejszej konferencji prasowej marszałek Sławomir Sosnowski – Natomiast na najbliższym posiedzeniu ZWL zostaną zatwierdzone kolejne projekty na kwotę ponad 40 mln zł- dodał marszałek.

 

Już od dzisiaj pierwsze projekty z 82 pozytywnie ocenionych rozpoczną realizację w naszym województwie. Blisko 30 mln zł przeznaczymy na wsparcie dla osób zagrożonych zwolnieniem i zwolnionych w przeciągu ostatnich 6 miesięcy. Już wkrótce przeznaczymy ponad 40 mln zł na wsparcie dla osób bezrobotnych po 30 roku życia na kompleksowe programy aktywizacji zawodowej, które będą się kończyć uzyskaniem konkretnych kwalifikacji zawodowych, a co najmniej 30% z nich uzyska zatrudnienie.

 

Ponadto 15 mln zł zostanie wykorzystane na kompleksowe wsparcie osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem. Blisko 25 mln zł przeznaczono na wsparcie szkoleniowe w zakresie języków obcych i szkoleń komputerowych dla osób o niskich kwalifikacjach w szczególności dla osób powyżej 50 roku życia.

 Informacja

Warto dodać, że Wojewódzki Urząd Pracy dofinansowuje również projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Więcej informacji na stronach internetowych:

http://rpo.lubelskie.pl/

http://www.wup.lublin.pl/