Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ogłosił kolejne konkursy na realizację tzw. projektów „miękkich”. Przewidziane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego to 48 mln zł. Z pieniędzy mogą skorzystać osoby, które nie boją się ryzyka prowadzenia własnej firmy. Powstaną także nowe miejsca w przedszkolach.

Pierwszy konkurs dotyczy Rozwoju przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Jego celem jest wsparcie osób bezrobotnych i poszukujących pracy poprzez udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Formy wsparcia w ramach dofinansowania projektów obejmują szkolenia i doradztwo, bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej czy tak zwane „wsparcie pomostowe”. – Wszystkie te działania kierowane są głównie do osób pozostających bez pracy w wieku lat 30 i więcej – mówi Andrzej Kloc, dyrektor Departamentu Wdrażania EFS w Urzędzie Marszałkowskim. – Wśród uczestników projektów widzimy osoby powyżej 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne lub posiadające niskie kwalifikacje.

Ogłoszony konkurs różni się jednak od podobnych mu przedsięwzięć zawężeniem obszaru na którym będą realizowane projekty. Ich uczestnikami bowiem mogą być wyłącznie mieszkańcy gmin: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka oraz miast: Lubartów i Lublin. Razem tworzą one Lubelski Obszar Funkcjonalny, w którym obszarze realizowane są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Wartość dofinansowania projektów wynosi 12 mln zł. Wnioski przyjmowane będą od 31 marca do 8 maja 2017r.

Drugi z konkursów dotyczy edukacji przedszkolnej. Głównym jego celem jest tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat. – Wierzymy, że jest to także sposób na wzrost dostępności edukacji przedszkolnej dla młodszych dzieci – mówi dyrektor Kloc. – Naszym celem jest również poszerzanie oferty edukacyjnej o zajęcia wyrównujące stwierdzone u dzieci deficyty czy zwiększające ich kompetencje społeczne.

Z dofinansowania skorzystają przede wszystkim dzieci oraz rodzice lub opiekunowie prawni, a także same przedszkola i oddziały przedszkolne z terenu województwa lubelskiego. Na realizację tych projektów Zarząd Województwa przeznaczył 36 mln zł.

Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 31 marca i potrwa do 24 kwietnia 2017r.

Szczegóły dotyczące zaplanowanych naborów i konkursów organizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dostępne są na stronie internetowej http://rpo.lubelskie.pl/

Zapraszamy również do korzystania z usług Punktu Kontaktowego Departamentu Wdrażania EFS w Urzędzie Marszałkowskim – bezpłatna infolinia 0800 888 337, tel. 081 441 68 43,
e-mail: efs@lubelskie.pl.