Odpowiedzialne Innowacje w lubelskich przedsiębiorstwach, czyli działania pilotażowe w ramach projektu ROSIE

W pięciu przedsiębiorstwach z województwa lubelskiego realizowane są działania pilotażowe z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w ramach partnerstwa międzynarodowego projektu ROSIE, współfinansowanego ze środków Programu Interreg Europa Środkowa. Umożliwiają one zastanowienie się nad aktualnymi procedurami wdrożonymi w przedsiębiorstwie, odnoszącymi się do koncepcji Odpowiedzialnych Innowacji (OI).

Działania pilotażowe realizowane są w następujących przedsiębiorstwach:

  • Jan Góźdź Eureka Grupa Inżynieria Spożywcza, Doradztwo i Projektowanie,
  • Antosiewicz.Edu Katarzyna Antosiewicz,
  • Przedsiębiorstwo Urządzeń Ochrony Środowiska Biotop sp. z o.o.,
  • Industi sp. z o.o.,
  • POLSPRAY Dawid Malinowski.

Dotychczasowe prace pilotażowe skupiały  się na samoocenie w zakresie realizacji celów Odpowiedzialnych Innowacji oraz czynników pobudzających Odpowiedzialne Innowacje. Zastosowano pogłębioną ocenę, będącą narzędziem do autorefleksji w obszarze OI, która umożliwia dalszy rozwój i/lub włączenie elementów z koncepcji Odpowiedzialnych Innowacji do strategii firmy. Analiza obejmuje ocenę następujących aspektów: zaangażowania publicznego, równości płci, edukacji naukowej, etyki, otwartego dostępu oraz zarządzania.

Do diagnozy przedsiębiorstwa wykorzystywane jest także narzędzie „COMPASS Responsible Innovation”, które pomaga przedsiębiorstwom ocenić i wskazać, co można zrobić, aby ich praktyki innowacyjne były bardziej odpowiedzialne.

Na podstawie przeprowadzonych wyników badań i analiz, przygotowywany jest, we współpracy z konsultantem ds. Odpowiedzialnych Innowacji, plan naprawczy dla firm. Zawrze on cele, działania, podmioty i zasoby niezbędne do wdrożenia Odpowiedzialnych Innowacji w konkretnym przedsiębiorstwie. Zakres poszczególnych planów naprawczych będzie zależny od wniosków wynikających z przeprowadzonych badań, potrzeb i możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa.

Dalsze działania pilotażowe będą się koncentrować na rozważeniu wdrożenia narzędzi Odpowiedzialnych Innowacji projektu ROSIE i monitoringu realizacji planu naprawczego.

Dotychczasowe prace w ramach części pilotażowej projektu ROSIE zostały ocenione przez pilotażystów:

Jan Góźdź, właściciel Eureka. Inżynieria Spożywcza, Doradztwo i Projektowanie

 

„Dzięki udziałowi w projekcie Rosie zauważyłem potrzebę zastosowania koncepcji Odpowiedzialnych Innowacji w przypadku tworzenia innowacyjnych rozwiązań, które skierowane są do szerokiego grona odbiorców. Dało mi to impuls do refleksji i pogłębienia wrażliwości na badanie wpływu innowacji na środowisko i społeczeństwo, w szczególności w zakresie produkcji żywności. Dostrzegam również potrzebę zaangażowania różnych interesariuszy na poszczególnych etapach tworzenia innowacji”.

Katarzyna Antosiewicz, właściciel Antosiewicz.edu

„Projekt otwiera oczy na wiele aspektów, o których, prowadząc biznes, często zapominamy lub wręcz nie myślimy. Nie są one priorytetowe, gdyż sprawy bieżące zabierają większość czasu, dlatego istotne znaczenie ma dla mnie udział w projekcie ROSIE. Dzięki temu mam czas na refleksję i przyjrzenie się własnemu biznesowi w szerszej perspektywie przez pryzmat odpowiedzialnych innowacji.

Obserwując światowe trendy w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego wykorzystania zasobów, szczególnie w procesie wytwórczym, powinniśmy zwracać na nie uwagę, bo coraz częściej klienci tego wymagają i ma to wpływ na budowanie wizerunku przedsiębiorstwa.

Klienci coraz częściej wybierają produkty, rozwiązania i firmy, które są odpowiedzialne i dbają o środowisko i społeczeństwo. Dlatego też postanowiłam, że koncepcją, nad którą będę chciała pracować i będę chciała rozwijać podczas dalszych moich działań projektowych jest program mentoringowy skierowany do przedsiębiorców, a którego celem jest budowanie świadomości konieczności rozwoju przedsiębiorstw z uwzględnieniem odpowiedzialnych innowacji.”

Jakub Partyka, Prezes Zarządu Industi Sp. z o.o.

„Nasza firma już od kilku lat stara się implementować rozwiązania odpowiedzialne w obszarze wpływu na zdrowie ludzi, edukacji, bezpieczeństwa danych i równego dostępu dla osób niepełnosprawnych.

Efektem  tej strategii są przykładowe projekty:

– SPPS (Stymulator Polimodalnej Percepcji Sensorycznej) stworzony dla Centrum Słuchu i Mowy, który jest nową metodą wsparcia dla pacjentów mającą zastosowanie w wielu różnych grupach zaburzeń współwystępujących z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

– hpcgis.pl- Platformy High Performing Computing Geographical Information System (HPC-GIS), które pozwalają na prowadzenie szczegółowych analiz ogromnych zbiorów danych w dowolnej skali (gminy, powiatu, województwa, kraju, dorzecza czy regionu geograficznego) bazując na wysokiej szczegółowości danych wejściowych. Algorytmy są w stanie ograniczyć efekty powodzi, zapobiegać osuwiskom ziemi oraz zapewniają zrównoważony rozwój terenów urbanistycznych i rolnych, jednak możliwości systemu są właściwie nieograniczone, a wymagają jedynie dostarczenia odpowiednich danych wejściowych.

Udział w projekcie Rosie pokazał mi możliwości w obszarze zaangażowania zróżnicowanych interesariuszy w poszczególne fazy procesu innowacji oraz przewidywania i monitorowania ryzyka projektu. Dzięki zastosowanym narzędziom: Samooceny oraz Pogłębionej Oceny w zakresie Odpowiedzialnych Innowacji zauważyłem potrzebę etycznego reagowania na wyzwania społeczne, mając na uwadze podstawowe prawa i najwyższe standardy etyczne w procesie badawczym i innowacjach.”

Joanna Rzeszutek, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Urządzeń Ochrony Środowiska „BIOTOP” Sp. z o.o.

„Uczestnictwo w projekcie Rosie pozwala nam zaprezentować, jakie działania nasza firma podejmuje w zakresie społecznie odpowiedzialnych innowacji. Naszym rozwiązaniem autorskim jest system kanalizacji sanitarnej małośrednicowej zrównoważonego przepływu. Jest on dedykowany szczególnie dla obszarów wiejskich, o zabudowie rozproszonej, o trudnych warunkach terenowych. Stosowanie tej innowacyjnej technologii,  jest szczególnie korzystne pod względem technicznym i ekonomicznym. Rozwiązanie to umożliwia budowę kanalizacji przy niskich nakładach inwestycyjnych.

Dostrzegamy również inne obszary, w których chcielibyśmy wprowadzić nowe praktyki. Mamy bardzo ciekawe pomysły dotyczące gospodarowania energią i materią w obiegach zamkniętych. Cenne jest dla nas to, że dzięki udziałowi w projekcie Rosie możemy skorzystać z wiedzy  i doświadczenia ekspertów oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Pojawiają się nowe możliwości rozwoju dla naszego przedsiębiorstwa oraz włączenia do współpracy nowych interesariuszy. Projekt jest na czasie, gdyż odpowiada na aktualne potrzeby społeczne.”

Dawid Malinowski, właściciel PolSpray

„Koncepcja odpowiedzialnych innowacji jest bardzo potrzebna w kontekście firm, które mają realne szanse rozwoju. Wskazuje ważne aspekty, które powinny być brane pod uwagę w każdym przedsiębiorstwie, przy czym ich niedotrzymanie może być dotkliwe dla przedsiębiorstwa.

Dystrybuowane przez nas urządzenia rozwiązują problem braku pracowników budowlanych w Polsce. Projekt przypomina mi, że najważniejszy jest użytkownik i jego bezpieczeństwo”.