Od startup’u do globalnego sukcesu – sztuka skalowania biznesu

W czwartek, 17 października br., Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, otworzył konferencje pt. „Od startup’u do globalnego sukcesu – sztuka skalowania biznesu” odbywającą się w ramach projektu „SCALE UP”.

SCALE UP – Supporting concentration and robustness of SMEs within the reneward EU Industrial Policy(Wsparcie koncentracji i siły MŚP w ramach odnowionej polityki przemysłowej UE) zaakceptowany w czwartym naborze wniosków w ramach Programu Interreg Europa 2014-2020 w Osi Priorytetowej 2: Competitiveness of SMEs (Konkurencyjność MŚP).

Cel projektu:

Celem  projektu jest  usprawnienie instrumentów polityki odnoszących się do wsparcia potencjału MŚP w zakresie wchodzenia na rynki regionalne, krajowe i zagraniczne oraz wzmocnienie zasięgu oddziaływania MŚP przez dostarczenie im odpowiednich narzędzi w ramach odnowionej polityki przemysłowej UE.

Cel projektu realizowany jest w drodze wymiany doświadczeń z regionami partnerskimi UE w 4 kluczowych obszarach tematycznych: nowe biznesowe modele współpracy; usprawnienie kultury współpracy pomiędzy nauką, technologią, innowacjami i przedsiębiorstwami przemysłowymi; wsparcie regionalnych sektorów inteligentnej specjalizacji w formie partnerstw/sieci/klastrów; wykorzystanie i adaptacja nowych technologii oraz dostęp do instrumentów finansowych.

Partnerstwo:

 • Liderem projektu jest Regional Development Agency of Murcia Region (Instytut Rozwoju utworzony przez władze Regionu Murcia) z  Hiszpanii.

Pozostali partnerzy projektu:

 • Regional Management Northern Hesse GmbH (Instytucja otoczenia biznesu utworzona przez władze północnej Hesji, Niemcy);
 • Regional Developmnet Fund on behalf of the Region of Attica (Regionalny Fundusz Rozwoju działający na rzecz Regionu Attyka, Grecja);
 • Lazio Innova (Agencja Rozwoju Regionalnego założona przez władze regionu Lacjum, Włochy);
 • Województwo Lubelskie;
 • Nottingham City Council (władze miasta Nottingham, Wielka Brytania);
 • EURADA (Europejskie Stowarzyszenie Agencji Rozwoju, Belgia) – partner doradczy.

Oczekiwane rezultaty:

Realizacja projektu obejmuje dwa etapy. W pierwszym etapie zakłada się zapoznanie z doświadczeniami partnerskich regionów europejskich w zakresie wsparcia potencjału MŚP w zakresie wchodzenia na rynki regionalne, krajowe i zagraniczne oraz przeniesienie zdobytej wiedzy na grunt polityki regionalnej. W tej fazie realizacji projektu przewidziane są wizyty studyjne, analiza dobrych praktyk oraz warsztaty tematyczne.

Efektem powyższych działań będzie przegląd i usprawnienie instrumentu polityki regionalnej, w tym RPO WL w zakresie:

 • podniesienia poziomu przedsiębiorczości na rynkach regionalnym, krajowym i zagranicznych;
 • wzmocnienie rozwoju przedsiębiorstw poprzez promocję gospodarczą, atrakcyjność inwestycyjną, dostęp do profesjonalnych usług i ekspertyz;
 • wsparcie ekspansji MŚP poza rynki lokalne i ustanowienie współpracy dla wzmocnienia ich konkurencyjnej pozycji;
 • wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu i administracji publicznej otwartej na innowacje; wzmocnienie wartości dodanej w gospodarce, szczególnie w obszarach inteligentnej specjalizacji;
 • usprawnienie wdrażania RPO WL.

Etap drugi będzie poświęcony monitorowaniu wdrażania planu działania wypracowanego w pierwszym etapie.

Budżet:

Budżet projektu dla Województwa Lubelskiego wynosi 145 550,00 euro, w tym 123 717,50 euro to środki EFRR. 21 832,50 euro to wkład własny Województwa Lubelskiego.

Okres realizacji projektu przewidziano na 1 sierpnia 2019 r. – 31 lipca 2022 r.