Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie zaprasza przedsiębiorców z Województwa Lubelskiego do wzięcia udziału w naborze do misji gospodarczej podczas targów TUTTOFOOD w Mediolanie, we Włoszech.

Województwo Lubelskie zaprasza na wyjazd zagraniczny dla przedsiębiorstw z branży:

 • Branża mleczarska
 • Przetwórstwo owoców i warzyw Produkcja i przetwórstwo żywności
 • Produkcja i przetwórstwo mięsa i wędlin
 • Wyroby cukiernicze
 • Branża piekarnicza
 • Żywność organiczna
 • Żywność koszerna
 • Branża opakowań
 • Branża HORECA
 • Branża alkoholi i napojów

w formie misji gospodarczej połączonej z udziałem w targach „TUTTOFOOD”.

Celem misji jest:

 • promocja lubelskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych,
 • przedsiębiorców z Województwa Lubelskiego w rozmowach B2B z zagranicznymi partnerami z sektora spożywczego pozyskanie nowych kontrahentów,
 • zaprezentowanie potencjału firm działających na terenie województwa lubelskiego,
 • nawiązania kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi.

W ramach dofinansowania Uczestnika, stanowiącego pomoc de minimis, Województwo Lubelskie pokryje 100% kosztów uczestnictwa przedsiębiorcy takich, jak:

 1. koszt przelotu (bilet) na trasie Lublin – Mediolan – Lublin dla 1 osoby;
 2. koszty zakwaterowania dla 1 osoby;
 3. koszty zorganizowania seminarium/szkolenia dla przedsiębiorców przed wyjazdem na misję gospodarczą – przypadające proporcjonalnie na 1 Przedsiębiorcę,
 4. koszty organizacji spotkań bilateralnych / sesji B2B podczas trwania misji dla Przedsiębiorców.

Diety pobytowe, wyżywienie w wyjeździe oraz bilety transportu lokalnego w Mediolanie Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

Nabór na wyjazd skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie województwa lubelskiego, tj. posiadających siedzibę lub co najmniej oddział na terenie województwa lubelskiego minimum 12 miesięcy (na dzień złożenia wniosku), działających w sektorze spożywczym, przemyśle spożywczym i opakowań, spełniających kryteria udziału.

Misja gospodarcza jest organizowana przez Województwo Lubelskie w ramach projektu Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3, Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie 3.6 Marketing Gospodarczy. Zgodnie Regulaminem Uczestnictwa 

Przedsiębiorcy zakwalifikowani do udziału w misji gospodarczej otrzymują częściowe dofinansowanie w ramach pomocy de minimis.

 

Liczba firm objętych wsparciem: maksymalnie 5

Planowany termin trwania wyjazdu: 6-9 maja 2019 roku

 

Plan misji:

I dzień: przylot do Mediolanu, przejazd na trasie lotnisko-hotel

II dzień: spotkania z podmiotami gospodarczymi, spotkanie bilateralne / sesja B2B

III dzień: spotkania z podmiotami gospodarczymi, spotkanie bilateralne / sesja B2B

IV dzień: transport na lotnisko, wylot do Polski

 

Termin nadsyłania wniosków: 16 kwietnia 2019 r., do godz. 12:00

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście, korespondencyjnie pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Ul. Artura Grottgera 4

20-029 Lublin

wraz z dopiskiem: „MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO – misja gospodarcza w Mediolanie.”

 

Każdorazowo o dacie doręczenia wniosku decyduje data wpływu wniosku wraz z załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w godzinach jego urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

Tel: 81 537-16-15

e-mail: coie@lubelskie.pl

 

Załączniki:

Zał. nr 1. Wzór wniosku o uczestnictwo w Wyjeździe;

Zał. nr 2. Formularz informacji udzielanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodnie   z § 9 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych w latach 2014-2020 (Dz.U. z 2015, poz.488) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. z 2010 r. nr 53,poz. 311 z późn. zm.) ;

Zał. nr 3. Wzór sprawozdania merytorycznego z udziału w Wyjeździe;

Zał. nr 4. Projekt Umowy o dofinansowanie;

Zał. nr 5. Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis (Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady ministrów z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (tj. Dz.U. z 2018, poz.350)

Zał. nr 6. Kryteria wyboru przedsiębiorców;

Zał. nr 7. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis składane przez Przedsiębiorcę;

Zał. nr 8. Oświadczenie n/t powiązań wnioskodawcy z innymi podmiotami.

Zał. nr 9. Regulamin uczestnictwa przedsiębiorców w wyjazdach zagranicznych na misje gospodarcze.

do-pobraniaDO POBRANIA

ogłoszenie o naborze, regulamin, załączniki (zip)