Lubelskie jednym z liderów innowacyjności. Jesteśmy w TOP5!

Nasz region utrzymał mocną piątą pozycję w rankingu „Indeks Millennium 2018 – Potencjał Innowacyjności Regionów”

Od trzech lat pierwsza piątka najbardziej innowacyjnych województw pozostaje niezmienna. To mazowieckie, małopolskie, pomorskie, dolnośląskie oraz lubelskie. W tym roku jednak województwo pomorskie wyprzedziło konkurencję i zajęło pierwsze miejsce.

Lubelskie – stały wzrost innowacyjności od 2010

Lubelskie należy do regionów, które od roku 2010 w największym stopniu poprawiły swój potencjał innowacyjności. Lubelskie jest jednym z największych w Polsce ośrodków akademickich, co sprzyja budowie kapitału ludzkiego. Znajduje to odzwierciedlenie w relatywnie wysokiej aktywności regionu w zakresie innowacji. Województwo zajmuje 5 miejsce pod względem nakładów na badania i rozwój, jak też liczby uzyskanych patentów. W ostatnich latach Politechnika Lubelska jest uczelnią, która zgłasza najwięcej patentów. W roku 2016 dokonała 117 zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych. Pod względem uzyskanych patentów i praw ochronnych Politechnika Lubelska zajmuje wysokie 5 miejsce. 

Województwo lubelskie to także region z najwyższym w Polsce odsetkiem firm innowacyjnych w przemyśle, a także czwartym z najwyższym udziałem przychodów netto ze sprzedaży produktów podmiotów zaliczanych do wysokiej i średniowysokiej techniki. Udział produkcji sprzedanej wyrobów nowych/istotnie ulepszonych w przedsiębiorstwach przemysłowych w wartości sprzedaży wyrobów ogółem wciąż jednak pozostaje niższy niż średnia dla kraju. Budowie innowacyjności regionu sprzyja współpraca przedsiębiorstw w ramach inicjatywy klastrowej lub innych sformalizowanych form współpracy. W Lubelskiem odsetek firm, które angażują się w takie inicjatywy jest drugi najwyższy w Polsce. W rezultacie potencjał innowacyjności województwa lubelskiego jest wyższy niż wynikałoby to z potencjału gospodarczego.

Innowacyjność i atrakcyjność inwestycyjna idą w parze

„Indeks Millennium 2018” pokazał, że innowacyjność regionu powiązana jest z jego atrakcyjnością inwestycyjną. Województwa o dużym potencjale innowacyjnym, znajdujące się od kilku lat w czołówce rankingu (mazowieckie, małopolskie, dolnośląskie oraz pomorskie), są jednocześnie obszarami o największej atrakcyjności inwestycyjnej. W tym roku najatrakcyjniejszym województwem pod względem przedsięwzięć inwestycyjnych było Mazowsze, ale w czołówce znalazły się również dolnośląskie, śląskie, małopolskie i pomorskie.

– Wynik ten nie zaskakuje – dodaje Grzegorz Maliszewski – Obecność ośrodków badawczych i jednostek naukowych w regionie jest dla potencjalnego inwestora wartością dodaną. Zwiększa prawdopodobieństwo wdrożenia innowacyjnych wyników badań i stwarza możliwość zatrudnienia wykwalifikowanej kadry. Współpraca z uczelniami daje natomiast możliwość rozwoju firmy pod kątem technologicznym oraz, dzięki wspólnemu uzgodnieniu kierunków kształcenia, jest źródłem absolwentów o najbardziej pożądanych kompetencjach.

Czy istnieje przepis na innowacyjność?

Z przygotowanego raportu wynika, że nie ma uniwersalnego przepisu dla wszystkich regionów. Głównym czynnikiem rozwoju innowacyjności na konkretnych obszarach jest ich potencjał gospodarczy (m.in.: stopień rozwoju przemysłu, dostępność zaplecza edukacyjnego, kapitału ludzkiego czy udział kapitału zagranicznego), duże znaczenie ma również polityka regionalna – dostęp do dotacji, ułatwianie współpracy biznesu i nauki, finansowanie działalności badawczo-rozwojowej oraz ulgi podatkowe dla firm podejmujących taką działalność. Wiele z czynników stymulujących innowacyjność to jednak czynniki lokalne takie jak położenie geograficzne, dostęp do infrastruktury drogowej czy lokalizacja wyższych uczelni. Biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania, władze każdego województwa powinny opracować swój własny, indywidualny „przepis na innowacyjność” uwzględniający lokalną specyfikę i dostępne środki.

Na pewno warto zwrócić uwagę na:

  • wspieranie tzw. inteligentnych specjalizacji czyli regionalnych sektorów gospodarki z ponadprzeciętnym potencjałem rozwoju takich jak energia zrównoważona, technologie informacyjne, elektrotechnika, turystyka, przemysły kreatywne i czasu wolnego,
  • dostosowanie profili kształcenia do potrzeb innowacyjnych firm w regionie,
  • dbanie o bazę i jakość szkolnictwa wyższego, które dla pracodawców oferujących atrakcyjną i dobrze płatną pracę oznacza dostęp do wykwalifikowanych kadr,
  • wspieranie przedsiębiorczości i oferowanie zachęt do tworzenia innowacyjnych firm (w tym startupów) takich jak inkubatory przedsiębiorczości, laboratoria badawcze, fundusze inwestycyjne czy fundusze pożyczkowe.

„Indeks Millennium 2018 – Potencjał Innowacyjności Regionów” jest autorskim badaniem opracowanym przez Bank Millennium z wykorzystaniem ostatnich dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego i bazy Pont Info. Wyniki rankingu powstały z sumowania wyników w 6 kategoriach, które według ekspertów Banku w największym stopniu wpływają na potencjał innowacyjności regionów. Są to: wydajność pracy, stopa wartości dodanej, wydatki na badania i rozwój (B+R), liczba studentów, liczba pracujących w B+R i liczba wydanych patentów. Tegoroczna edycja „Indeksu Millennium” została uzupełniona o komentarze ekspertów, którzy podają „przepis na innowacyjność” dla każdego z województw. Swój przepis na innowacyjność przestawiają m.in. dr Krzysztof Senger – Wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Joanna Popiołek – analityk w Google Polska, marszałkowie województw, rektorzy uczelni, eksperci z agencji rozwoju regionalnego i szefowie innowacyjnych firm.

Szczegółowe wyniki rankingu znajdują się w raporcie na stronie: https://www.bankmillennium.pl/o-banku/centrum-prasowe#indeks-Millennium