Konsultujemy programy ochrony lubelskiego powietrza

Ruszają konsultacje społeczne dotyczące projektów nowych programów ochrony powietrza dla: strefy lubelskiej i – oddzielnie – aglomeracji lubelskiej, które zakładają ograniczenie tzw. niskiej emisji, czyli emisji zanieczyszczeń pochodzących z niskich źródeł – domowych kominów. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców regionu do zapoznania się z dokumentami oraz do zgłaszania uwag.

Konsultacje dotyczą:

  • „Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej”,
  • „Programu ochrony powietrza dla strefy – aglomeracja lubelska” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony powietrza dla strefy – aglomeracja lubelska”.

Projekty, opracowane przez wiodącą w branży ochrony środowiska firmę ATMOTERM SA z Opola, dotyczą działań, jakie należy przeprowadzić w poszczególnych miastach i gminach naszego województwa w celu osiągnięcia do 2026 r. dopuszczalnych lub docelowych poziomów stężeń zanieczyszczeń powietrza pyłami PM 10 i PM 2,5 oraz benz(a)pirenu.

Dokumenty dostępne są w wersjach: elektronicznej – w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego (kliknij tutaj) oraz papierowej – do wglądu w siedzibie Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych UMWL, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3 w Lublinie w pok. 405 (4 piętro).

Uwagi i wnioski do projektów można składać w dniach 2-23 marca br.:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: dszn@lubelskie.pl;
  • ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia do wglądu projektu uchwały;

a także:

  • ustnie podczas spotkań konsultacyjnych, które odbędą się w Lublinie 12 marca 2020 r.:
  1. o godz. 8.30 – prezentacja projektu uchwały Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja lubelska;
  2. o godz. 11.00 – prezentacja projektu uchwały Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej.

Spotkania odbędą się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie, w sali S7, ul. Artura Grottgera 2, 20-029 Lublin.