Konferencja EKO LUBELSKIE 2030

„Polityka ekologiczna jako instrument rozwoju EKO LUBELSKIE 2030”. To tytuł konferencji jaka odbyła się 7 października w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Jej celem jest m.in. dyskusja nad rolą i miejscem polityki ekologicznej w rozwoju województwa lubelskiego, polityki leśnej i łowieckiej, ochrony różnorodności biologicznej oraz edukacji ekologicznej. W wydarzeniu wziął udział m.in. Minister Środowiska Henryk Kowalczyk. W spotkaniu z mediami, które poprzedziło konferencję uczestniczyli także marszałek województwa Jarosław Stawiarski, przewodniczący sejmiku Michał Mulawa oraz radny sejmiku Leszek Kowalczyk.

Celem konferencji jest dyskusja nad rola i miejscem polityki ekologicznej w rozwoju województwa lubelskiego, polityki łączącej obszary polityki leśnej i łowieckiej, ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu, gospodarki odpadami, ekoinnowacji oraz edukacji ekologicznej Konferencja będzie okazją do zaprezentowanie przyjętej przez Rade Ministrów we wrześniu br. Polityki ekologicznej państwa 2030, a także przeprowadzenia konsultacji dotyczących roli polityki ekologicznej w aktualizowanej strategii rozwoju województwa lubelskiego do 2030r Województwo lubelskie posiada nieprzeciętne w skali kraju dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe. Na jego terenie znajdują się dwa parki narodowe Roztoczański i Poleski, dwa transgraniczne rezerwaty biosfery UNESCO .Polesie Zachodnie” i ,Roztocze” oraz liczne parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody. Istotnym elementem polityki ekologicznej jest współdziałanie podmiotów realizujących zadania z zakresu polityki leśnej z Polskim Związkiem Łowieckim odpowiadającym za politykę łowiecka.

Ankieta

W trakcie konferencji uczestnicy będą mieli możliwość wypełnienia ankiety dotyczącej mocnych i słabych stron polityki ekologicznej regionu, również w kontekście aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego w ankiecie będzie można odnieść się do obszaru polityki ekologicznej, a w szczególności polityki leśnej, łowieckiej, ochrony krajobrazu, gospodarki odpadami, czy edukacji ekologicznej. Wyniki badań ankietowych zostanie opracowane przez zespół badawczy Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego i opublikowane w renomowanych czasopismach naukowych.

galeriaGALERIA