Kolejne umowy z RPO podpisane

W ramach konkursu  zostały podpisane dzisiaj kolejne umowy o dofinansowanie projektów:

Miasto Puławy
Wartość całkowita projektu: 25 580 533,07
Dofinansowanie UE: 1 298 752,00
Wydatki kwalifikowalne: 20 564 317,80

Celem głównym projektu pn. Przebudowa budynku POK „Dom Chemika” dla potrzeb powstania mediateki”  jest poprawa jakości życia w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Miasta Puławy, poprzez zapewnienie mieszkańcom tego obszaru dostępu do bogatej i różnorodnej oferty kulturalnej. Działaniem służącym osiągnięciu tego celu stanie się kompleksowa przebudowa pawilonu wystawowego POK „Dom Chemika” w celu utworzenia budynku mediateki, w którym mieścić się będzie siedziba Biblioteki Miejskiej. W wyniku realizacji projektu powstanie nowoczesny i wielofunkcyjny obiekt kulturalny, którego program użytkowy i architektoniczny, uwzględniający założenia nowoczesnego bibliotekarstwa, pozwoli na zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej oraz podniesienie jej jakości. Projekt skierowany jest do kilku grup docelowych, najważniejszą z nich będą mieszkańcy Puław, autorzy i artyści promujący swoją twórczość w mediatece, kontrahenci mediateki, turyści oraz inne podmioty zajmujące się promocją książki i multimediów.  Zakres projektu obejmuje m. in. wykonanie kompleksowej przebudowę budynku oraz budowę parkingu podziemnego, wykonanie robót w branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz wyposażenie go w meble i sprzęt multimedialny.

Działanie 7.3 – Turystyka przyrodnicza

Wartość kolejnych 5. podpisanych dziś umów wynosi 16 444 590,98 PLN z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 11 362 052,02 PLN. Kwota alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów została ostatecznie  zwiększona do kwoty –  22 804 840,00 PLN środków z UE.

Gmina Poniatowa
Wartość całkowita projektu: 1 325 743,38
Dofinansowanie UE: 854 602,64
Wydatki kwalifikowalne: 1 005 414,90

Projekt  pn. „Poniatowa – stawy pełne energii” ma na celu utworzenie strefy turystyczno-rekreacyjnej w Poniatowej, która stworzy odpowiednie warunki do rozwoju nowych form aktywności gospodarczej. Dzięki modernizacji i odpowiedniemu wyposażeniu terenu w nową infrastrukturę stworzone zostanie miejsce wykorzystujące warunki klimatyczne „Krainy zdrowego oddechu”, czyli obszaru nawiązującego do Krainy Lessowych Wąwozów i pobliskiego uzdrowiska w Nałęczowie. Projekt będzie również kojarzony z markowymi produktami turystycznymi. Koncepcja zakłada realizację następujących zadań: wybudowanie obiektu turystycznego, placu zabaw z zestawem wspinaczkowym i wiszącym mostem oraz z elementami małej architektury i infrastruktury teletechnicznej tj. systemu monitoringu placu, zliczania ludzi, punktu dostępu do szerokopasmowego Internetu, info-kiosku z zapewnioną wizualną i głosową obsługą w dwóch językach obcych.

Gmina Łuków
Wartość całkowita projektu: 1 197 833,34
Dofinansowanie UE: 832 539,30
Wydatki kwalifikowalne:  979 458,00

Celem głównym projektu pn. „AMONIT – Leśny zespół rekreacyjno – edukacyjny
w miejscowości Klimki”
jest wspieranie rozwoju turystyki przyrodniczej na terenie Gminy Łuków. Będzie to możliwe dzięki budowie i udostępnieniu kompleksu turystyczno-edukacyjnego oraz wzmocnieniu efektywności ochrony i promocji walorów środowiska naturalnego. Zbudowany zostanie kompleks o nazwie Leśny zespół rekreacyjno-edukacyjny „AMONIT”. W jego ramach będą funkcjonowały dwa obiekty turystyczne i rekreacyjne wykorzystywane do turystyki przyrodniczej, w tym: sala wystawiennicza o charakterze przyrodniczo-geologicznym oraz kompleks AMONIT, w którego skład wejdą m.in. szlaki turystyczne i edukacyjne oraz plac zabaw. Długość wybudowanych szlaków turystycznych wyniesie łącznie 180 m: ścieżka edukacyjna będzie miała długość 85m, a pomostowa ścieżka zdrowia (wraz z urządzeniami)ok. 95 m. Dodatkowo zmiany obejmą również elementy infrastruktury technicznej takie jak: zatoka autobusowa z dojściami do obiektu (w tym drewniany mostek), zjazd z drogi publicznej, dojazd do świetlicy z salą ekspozycyjną, parking (w tym dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych), stojak na rowery, przenośne toalety, oświetlenie oraz ogrodzenie terenu. Dla bezpieczeństwa cały obszar objęty będzie całodobowym systemem monitoringu wizualnego. Teren oświetlany będzie 10. ekologicznymi lampami z panelami fotowoltaicznymi. Zaprojektowana zostanie strona internetowa, która wykorzystywana będzie do marketingu terytorialnego dotyczącego zarówno całego obszaru Gminy Łuków, jak i utworzonego kompleksu turystycznego. Wśród zwiedzających będzie dystrybuowana wcześniej wydana, bezpłatna publikacja, w której szczegółowo będą opisane elementy ekspozycji i zjawiska geologiczne.

Nadleśnictwo Janów Lubelski
Wartość całkowita projektu: 4 150 484,25
Dofinansowanie UE: 2 882 525,68
Wydatki kwalifikowalne:  3 391 206,70

Celem głównym projektu pn. „Budowa i modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej powiązanych z terenem arboretum leśnego przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie w Nadleśnictwie Janów Lubelski” jest tworzenie efektywnych warunków do rozwoju gospodarczego poprzez zwiększenie funkcjonalności arboretum leśnego i ukazanie walorów obszaru cennego przyrodniczo. Będzie to możliwe dzięki wykonaniu 10. obiektów: Kolekcja roślin boru bagiennego i torfowiska; Kolekcja roślin wodnych i przywodnych; Pomost widokowy w podszycie drzew; Strefa edukacji przyrodniczej dla dzieci; Kolekcja drzew i krzewów rodzimych; Zaczarowana dąbrowa; Ogród sensoryczny; Ogród janowski; Ostoja i punkt obserwacji ptaków; Polska łąka kwietna; Przebudowa drogi dla rowerów (Jakubowska Droga) o dł. 2650 m, a także infrastruktura uzupełniająca energooszczędne oświetlenie i monitoring.     

         

Gmina Puchaczów
Wartość całkowita projektu: 1 584 964,68
Dofinansowanie UE: 1 095 300,79
Wydatki kwalifikowalne: 1 288 589,17

W ramach projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem w pasie drogi powiatowej nr 1809L w miejscowości Ciechanki – Ostrówek” powstanie nowy produkt oferty turystycznej. W miejscowości Ciechanki-Ostrówek powstanie ścieżka rowerowa wraz z oświetleniem oraz małą architekturą. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Puchaczów utworzony zostanie wirtualny spacer oprowadzający
po trasie ścieżki rowerowej, pozwalający na realistyczne odwzorowanie środowiska naturalnego. W ramach projektu zostanie również zakupiony audio-przewodnik, dzięki któremu turyści będą mogli bliżej poznać teren całej gminy Puchaczów. Przewodnik będzie informatorem utworzonej ścieżki rowerowej: wskaże wyjątkowe i rzadkie gatunki roślin oraz najbliższe miejsca, które warto zobaczyć.

Zadania przewidziane do realizacji projektu:

  1. budowa oświetlenia.
  2. budowa ścieżki rowerowej.
  3. stworzenie wirtualnego spaceru.
  4. zakup audio-przewodników.
  5. budowa monitoringu.

Miasto Zamość
Wartość całkowita projektu: 8 185 565,32
Dofinansowanie UE: 5 639 691,41
Wydatki kwalifikowalne: 6 634 931,16

Celem projektu pn. „Zwiększenie dostępności zalewu miejskiego w Zamościu jako miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedztwie zamojskiego zespołu staromiejskiego” jest zwiększenie potencjału jednego z ważniejszych kompleksów przyrodniczych Zamościa tj. terenu wokół zalewu miejskiego dla rozwoju społeczno-gospodarczego miasta. Zadania ujęte w projekcie obejmują m.in. budowę: drogi pieszo-rowerowej, parkingów, oświetlenia, pomostów obserwacyjnych, urządzeń odnawialnych źródeł energii, remizy dla zwierząt, a także podłączenie do bezprzewodowego dostępu do Internetu czy rozbudowy centrum monitoringu. Dodatkowo wykonane zostaną elementy małej architektury takie jak: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice edukacyjno-przyrodnicze, tablice informacyjne, info-kioski. Planowana jest również wymiana kontenerów wraz z zagospodarowaniem terenów wokół nich, a także wykonanie zieleni i przebudowa zbiornika wodnego. Wybudowana infrastruktura będzie dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.