Kolejne umowy podpisane

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się uroczyste podpisanie umów grantowych z kolejnymi 10 gminami, które otrzymały dofinansowanie w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej” realizowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

W ramach 5 konkursów grantowych na łączną kwotę 3 241 840,44 PLN., dofinansowanie otrzyma 58 gmin, w tym 49 z terenu województwa lubelskiego i 9 z terenu województwa podkarpackiego.

Projekt „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski południowo-wschodniej”, to kolejna inicjatywa Samorządu Województwa Lubelskiego z zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Głównym celem realizacji projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców dwóch województw. Województwo Lubelskie, jako jedyny samorząd wojewódzki w Polsce otrzymało dofinansowanie na realizację projektu w ramach pięciu edycji konkursu w ramach działania 3.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Działaniami szkoleniowymi z zakresu kompetencji cyfrowych zostanie objętych min. 6,2 tys. osób powyżej 25. roku życia z terenu województw lubelskiego oraz podkarpackiego. Projekt jest realizowany w formie grantu, w którym województwo lubelskie jako operator ogłasza i przeprowadza konkursy. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie mikroprojektów w ramach projektu grantowego wynosi prawie 3,5 mln zł. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z budżetu państwa oraz z budżetu województwa lubelskiego.