Jaka przyszłość gospodarki odpadami?

O tym, jak wygląda obecnie i jaki będzie w przyszłości regionalny system gospodarowania odpadami, debatowali w Lublinie samorządowcy i eksperci zaproszeni przez marszałka województwa. Podczas zorganizowanej we czwartek 21 marca br. konferencji omówione zostały m.in. planowane przez ministerstwo środowiska zmiany w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Zainteresowanie tematem wśród samorządowców było jak zwykle duże. W sali głównej Lubelskiego Centrum Konferencyjnego mieszczącego się przy ul. Artura Grottgera w Lublinie zgromadziło się blisko dwieście osób, głównie włodarzy gmin i miast oraz odpowiedzianych za tę tematykę urzędników gminnych, a także reprezentantów zakładów zagospodarowania odpadów funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego. To właśnie dla nich grono prelegentów przygotowało pakiet informacji zarówno o nowościach, jak i dotychczasowych działaniach zmierzających do poprawy systemu wytwarzania, gromadzenia, segregowania i utylizacji odpadów w regionie. Wspomniał o tym członek Zarządu Województwa Sebastian Trojak, otwierając konferencję.

–  Chciałbym, aby dzisiejsze spotkanie stało się platformą wymiany spostrzeżeń, uwag i opinii oraz pozwoliło na wypracowanie rozwiązań, które usprawnią obecnie działający system. System gospodarki odpadami komunalnymi wymaga elastyczności, która nierozerwalnie wpisana jest w charakter zadań własnych gmin – zauważył wicemarszałek.

O tym, jak aktualnie funkcjonuje lubelski system gospodarki odpadami, opowiedziała Katarzyna Madoń-Kremeś, zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska UMWL, skupiając się na istocie działania Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK-ów).

Uzupełnienia tej charakterystyki dokonał zastępca dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWL Michał Suchodolski, który przedstawił kluczowy projekt dostosowania Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK-ów – przedsięwzięcie realizowane od 2017 roku przy współfinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Warto wspomnieć, że projekt ten, o wartości niemal dziesięciu milionów złotych, realizuje siedmiu zarządców instalacji, wśród których rolę lidera pełni PGK Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju.

Gwoździem programu była prelekcja na temat projektowanych przez ministerstwo rolnictwa zmian zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W imieniu ministra przedstawił ją radny Województwa Lubelskiego Leszek Kowalczyk, pełniący jednocześnie funkcję członka sejmikowej Komisji Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska. Z informacji przekazanych przez radnego wynika, że planowane zmiany istotnie wpłyną na kształt dotychczasowych systemów gospodarki odpadami. Rozszerzają one bowiem zakres kompetencji gmin, dając im m.in. większy nadzór nad firmami odbierającymi odpady komunalne oraz szersze możliwości współpracy z instalacjami przetwarzania odpadów.

– Z zainteresowaniem zapoznałem się z projektem ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który zawiera propozycje wprowadzenia mechanizmów mających na celu ograniczenie wzrostu cen za gospodarowanie odpadami – mówił wicemarszałek Sebastian Trojak po wysłuchaniu tej prelekcji. 

W programie konferencji był też czas na przekazanie doświadczeń z dotychczasowych działań realizowanych na poszczególnych szczeblach obecnie funkcjonującego systemu gospodarki odpadami w województwie lubelskim. Szczebel gminny reprezentowała Katarzyna Juszczak z Urzędu Gminy Jastków, a RIPOK – Tomasz Bobrowski z Zakładu Usług Komunalnych w Puławach, który dokonał analizy kalkulacji kosztów zagospodarowania odpadów w tej instalacji. Prelekcję na temat zagospodarowania frakcji wysokoenergetycznej odpadów na terenie województwa lubelskiego wygłosił z kolei członek Zarządu spółki CEMEX Tadeusz Radzięciak. Spotkanie zakończyła debata i degustacja produktów tradycyjnych.

galeriaGALERIA