Inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową

Ponad 13 mln złotych – tyle wyniosą łączne nakłady na modernizacje elementów infrastruktury służącej dostawie wody dla mieszkańców 3 gmin z terenu powiatu ryckiego. 53,28% tej sumy sfinansuje Unia Europejska.

W Rykach za ponad 8,5 mln zł zostanie rozbudowane i zmodernizowane ujęcia wody i stacji wodociągowej wraz z systemami monitoringu sieci i zdalnego odczytu wodomierzy. Gmina Kłoczew za ok. 2,4 mln zł zamierza przebudować stację uzdatniania wody i zmodernizować sieć wodociągową. W gminie Ułęż za niemal 2,5 mln zł nastąpi poprawa infrastruktury wodociągowej. Poziom dofinansowania dla poszczególnych samorządów to kolejno w Rykach 4 002 913,20zł, w Kłoczewie 1 529 042,29zł, a w Ułężu 1 592 323,90zł.

– Projekty realizowane przez poszczególne gminy składają się na ogromne przedsięwzięcie w ramach którego za 145 943 750,57 w całym województwie zostanie zrealizowanych 39 działań poprawiających jakość wody, która dociera do naszych kranów. Ze środków unijnych planowane jest sfinansowanie 57,80% tej kwoty. – powiedział Grzegorz Kapusta, Wicemarszałek województwa lubelskiego.

Wszystkie te inwestycje zostaną dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 6: Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów,  Działanie 6.4: Gospodarka wodno-ściekowa.

galeriaGALERIA