Fundusze Europejskie na rewitalizację Kraśnika i Janowa Lubelskiego

Dzięki środkom unijnym dwa samorządy z naszego regionu zmodernizują zdegradowane obszary miejskie. Chodzi o projekty powiatów kraśnickiego i janowskiego, które pozwolą m.in. na utworzenie Środowiskowych Domów Samopomocy. Umowy na realizację tych projektów, opiewające na kwotę blisko 33 mln zł podpisali dziś Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Starosta Powiatu Kraśnickiego Andrzej Rolla i Wicestarosta Andrzej Cieśla oraz Starosta Powiatu Janowskiego Artur Pizoń i Wicestarosta Michał Komacki.

Centrum Wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami

Powiat Kraśnicki zrealizuje projekt pn. „Utworzenie Środowiskowego Centrum Wsparcia poprzez rewitalizację terenu po byłej Przychodni specjalistycznej przy Al. Niepodległości 23 w Kraśniku”. Celem projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i koncentracji ubóstwa. Ma to nastąpić poprzez poprawę dostępu do specjalistycznych usług opiekuńczych i leczniczych oraz dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Dzięki rewitalizacji terenu po byłej przychodni specjalistycznej w Kraśniku, utworzony zostanie:

  • Środowiskowy Dom Samopomocy „ŚDS – typu D”- dla osób z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną;
  • Środowiskowy Dom Samopomocy „ŚDS – typu C” – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, czyli osoby starsze z objawami demencji starczej, chorobą alzheimera, itp.

Zakończenie projektu planowane jest na kwiecień 2023 roku, a jego całkowita wartość wynosi nieco ponad 17 mln zł, z czego dofinansowanie z UE to ponad 11,8 mln zł.

Rewitalizacja dawnej spółdzielni

Powiat janowski zrealizuje projekt, który zakłada ograniczenie wykluczenia społecznego i koncentracji ubóstwa na jego obszarze. Nastąpi to poprzez poprawę dostępu do specjalistycznych usług opiekuńczych czy dostępu do rynku pracy osób wykluczonych. W ramach projektu powstanie:

  • Środowiskowy Dom Samopomocy – ośrodek wsparcia pobytu dziennego z możliwością prowadzenia miejsc całodobowych dla osób przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych;
  • Warsztat Terapii Zajęciowej – wsparcie dla rodzin osób z niepełnosprawnościami, poprzez zapewnienie dziennej opieki specjalistycznej. Grupą docelową są osoby z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z chorobami i zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodziny.

Wartość projektu pn. „Rewitalizacja terenu po dawnej Spółdzielni „Roztocze” przy ul. Bialskiej 69 w Janowie Lubelskim poprzez nadanie odnowionym obiektom nowych funkcji społecznych” wynosi 15,7 mln zł, z czego dofinansowanie z UE to 10,8 mln zł. Koniec prac planowany jest w październiku 2023 roku.

Środki w ramach RPO na rewitalizację

Oba projekty wynikają z przedsięwzięcia o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.) pn. „Poprawa jakości dostępu do usług społecznych i medycznych poprzez dostosowanie infrastruktury w powiecie kraśnickim i janowskim„. Zostały one wyłonione w procedurze pozakonkursowej w ramach Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WL 2014-2020. Tego typu projekty realizowane są na podstawie programów rewitalizacji danych samorządów, a ich głównym celem jest odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich. Projekty realizowane w ramach tego działania obejmują m.in. przebudowy, remonty lub modernizacje zdegradowanych budynków, w tym m.in. budynków poprzemysłowych, powojskowych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych. Projekty zakładają również tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobieganie przestępczości w zdegradowanych obszarach miast, a także przebudowę, remont lub modernizację budynków w celu adaptacji na działalność przedsiębiorstw. Wsparte projekty w ramach Działania 13.3 przewidują łącznie:

  • rewitalizację 253,57 ha obszarów,
  • 37 147,38 m2 wyremontowanych lub wybudowanych budynków publicznych lub komercyjnych na obszarach miejskich,
  • objęcie wsparciem 110 szt. obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach,
  • utworzenie lub rekultywowanie 191 720,28 m2 otwartej przestrzeni na obszarach miejskich,
  • 364 861 osób/rok korzystających z obiektów infrastruktury społeczno- kulturalnej/turystycznej w wyniku realizacji projektu.

 Całkowita alokacja dla Działania 13.3 ze środków UE wyniosła nieco ponad 298 mln zł.