Dofinansowanie dla mikro i małych firm

W piątek 7 kwietnia rozstrzygnięto konkurs dotyczący inwestycji dla mikro i małych firm. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. 193 projekty otrzyma dofinansowanie w kwocie 244 mln złotych. Przedsiębiorcy liczą, że zwiększy to ich konkurencyjność na rynku międzynarodowym.

O środki ubiegało się wiele firm z naszego województwa. Dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wnioski dotyczyły szerokiego zakresu tematycznego m.in. uruchamiania produkcji produktów innowacyjnych, opieki nad przewlekle chorymi osobami, projektów informatycznych czy projektów proekologicznych.

– Cieszę się, że tak szybko udało nam się rozstrzygnąć konkurs na działania inwestycyjne. Jest to efekt ciężkiej pracy po stronie przedsiębiorców. Dokładamy wszelkich starań, aby proces wdrażania środków unijnych przynosił jak najlepsze korzyści dla lubelskiej gospodarki. Niebawem przedsiębiorcy podpiszą umowy o dofinansowanie swoich projektów i rozpoczną realizację innowacyjnych pomysłów, dzięki którym będą mogli konkurować na rynkach krajowych i międzynarodowych – mówi Marceli Niezgoda, dyrektor LAWP w Lublinie.

  • Nabór wniosków trwał od 30 czerwca do 8 września 2016 roku. Wpłynęło 465 projektów na łączną kwotę wnioskowanego wsparcia 517 914 368,58 PLN
  • Liczba projektów wybranych do dofinansowania: 193, wnioskowane wsparcie: 244 119 220,02 PLN, łączna wartość projektów realizowanych przez przedsiębiorców: 482 001 403,64 PLN
  • Liczba projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, jednak kwota alokacji przeznaczona  na konkurs nie pozwala na wybranie ich do dofinansowanie: 24

7 kwietnia podpisane zostało zarządzenie w sprawie zatwierdzenia „Listy projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania” w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP dedykowanego mikro i małym przedsiębiorcom, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  – konkurs nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/16.

Lista projektów które spełniły kryteria