Współpraca Województwa Lubelskiego z Obwodem Wołyńskim na Ukrainie

W dniach 15 – 16 kwietnia 2019 r. w Łucku na Ukrainie odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Sterującego projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku Korolówka – Włodawa” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020.

Polskiej delegacji przewodniczył Zdzisław Szwed, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, który podkreślił znaczenie projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 812 ze względu na jej wagę w sieci dróg przygranicznych i wpływ na zwiększenie dostępności sąsiadujących ze sobą regionów, zarówno dla transportu towarowego, jak i dla turystów. Stronie ukraińskiej przewodniczył Valentyn Tsos, zastępca gubernatora Obwodu Wołyńskiego.

Głównym tematem spotkania był aktualny stan wdrażania projektu oraz planowany zakres robót i działań na kolejne miesiące, porównanie technologii remontów i rozbudowy dróg o znaczeniu regionalnym i lokalnym w obu krajach oraz współpraca ukierunkowana na zwiększenie dostępności obu regionów przygranicznych.

Strona Ukraińska zaprezentowała planowany projekt budowy Centrum logistycznego w Kowlu, przedstawiła zrealizowane oraz planowane do realizacji projekty  infrastrukturalne zrealizowane na terenie Szackiego Parku Narodowego, mające na celu zarówno ochronę środowiska naturalnego (kanalizacja) jak i zwiększenie atrakcyjności tych terenów dla potencjalnych inwestorów z Polski.

WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA

Przedstawiciele polskiej delegacji mieli także możliwość wizytacji aktualnie realizowanych projektów na terenie Obwodu Wołyńskiego. W trakcie wizytacji terenu rozbudowy drogi Łuck – Kowel, Paweł Szumera, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich, podkreślił duże różnice w stosowanych technologiach prowadzenia robót budowlanych i wyraził nadzieję, że technologie stosowane w Polsce zostaną przejęte w przyszłości przez partnerów Ukraińskich.

W trakcie spotkania polskiej delegacji z Oleksandrem Sawczenko, gubernatorem Obwodu Wołyńskiego na Ukrainie, omówiono dalszą współpracę partnerską pomiędzy województwem Lubelskim oraz Obwodem Wołyńskim na Ukrainie.  

Poruszono zwłaszcza kwestie związane z planowaną po stronie Polskiej budową terminalu samochodowego w Dorohusku oraz związanej tym przejściem, planowanej rozbudowy infrastruktury drogowej po stronie ukraińskiej, trudności związane z lokalizacją planowanego przejścia Zbereże – Adamczuki, ze względu na występujące na tym terenie obszary chronione Natura 2000.

Zarówno pan gubernator, jak i Zdzisław Szwed, podkreślili, że realizacja wspólnego projektu przyczyni się do dalszego rozwoju współpracy dwustronnej Województwa Lubelskiego z Obwodem Wołyńskim na Ukrainie.

galeriaGALERIA