Podczas 3. sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego został uchwalony budżetu na 2019 rok. Tegoroczny dochód wynosi 1,193 mld zł, zaś wydatki to ponad 1,300 mld zł.

Wydatki inwestycyjne wyniosą 704,6 mln.  Jakie inwestycje czekają nasz region?

 • Główny kierunek inwestycji w budżecie województwa na 2019 rok to rozbudowa dróg na kwotę 445 mln.  Kluczowe inwestycje to drogi wojewódzkie nr 815, 835, 836 i 837.  Łącznie powstanie ok. 100 km dróg.
 • Ochrona zdrowia, czyli budowa i modernizacja szpitali podległych samorządowi w kwocie 153 mln.
  W tym na rozbudowę i modernizację Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej zaplanowano 84 mln oraz na zakup wyposażenia do tej placówki 14 mln.

Środki budżetu poza inwestycjami zostaną przeznaczone także na utrzymanie:

 • Jednostek oświaty 51,5 mln,
  w tym na Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie zaplanowano wydatki w wysokości ponad 6 mln zł.
 • Instytucji kultury 72,9 mln,
  w tym dla Centrum Spotkania Kultur w wysokości 10,2 mln zł.
 • Wspieranie przedsiębiorczości 52,2 mln,
  w tym na projekty realizowane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w wysokości prawie 24 mln zł.
 • Rolnictwo 34,7 mln,
  w tym zaplanowanych  15 mln zł, przeznaczonych na dotacje dla gmin – na budowę i modernizację dróg dojazdowych do pól, z dochodów pochodzących z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.
 • Administrację publiczną 119,7 mln,
  w tym wydatki związane z promocją województwa lubelskiego zaplanowano na kwotę 1,4 mln zł.
 • Regionalne przewozy kolejowe otrzymają 68,8 mln zł.

Dochody budżetu to subwencja wyrównawcza 180 mln, subwencja regionalna 54,8 mln, subwencja oświatowa 36,4 mln, udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 155 mln, od osób fizycznych 66,9 mln. Ujęto też środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WL w wysokości 488 mln.

W większości zaplanowane wydatki inwestycyjne będą współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia i z dotacji budżetu państwa.

Budżet jest deficytowy i na współfinansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 208 mln.