Perspektywy polsko-białoruskiej współpracy międzyregionalnej

Współpraca gospodarcza, innowacje i programy transgraniczne były głównymi tematami obrad Podkomisji ds. współpracy międzyregionalnej, funkcjonującej w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej. Posiedzenie Podkomisji odbyło się 23 lutego w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. 

Podczas obrad przedstawiciele Polski i Białorusi zaprezentowali szereg tematów istotnych z punktu widzenia relacji transgranicznych obydwu krajów, w tym m.in.: perspektywy współpracy w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020, możliwości współdziałania małego i średniego biznesu w sferze innowacji, warunki bezwizowego zwiedzania Obwodu Brzeskiego.

Tematem zaproponowanym przez Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej UMWL była międzyregionalna współpraca gospodarcza z Białorusią, jej potencjał i perspektywy rozwoju. Referująca to zagadnienie dyrektor Błaszczyk-Osik podkreśliła znaczenie działań mających na celu skuteczną aktywizację wzajemnych polsko-białoruskich kontaktów w obszarze handlu i inwestycji dla podniesienia dynamiki rozwoju ekonomicznego i społecznego regionów po obydwu stronach granicy. Potencjał eksportowy Lubelszczyzny, przejawiający się zarówno poprzez korzystne położenie geograficzne regionu, jak dominujące w nim sektory przemysłu, pokrywające się z perspektywicznymi sektorami współpracy polsko-białoruskiej, pozostaje w znacznej mierze niewykorzystany. Na drodze do osiągnięcia korzystnych dla obydwu stron wyników wzajemnej wymiany handlowej stoją różnego rodzaju bariery, związane m.in. ze skomplikowanymi procedurami przekraczania granicy polsko-białoruskiej oraz z niewystarczającą wiedzą na temat rynku białoruskiego. Ich likwidacja bądź zmniejszenie stanowi warunek poprawy sytuacji w tym zakresie.

Korzystny wpływ na budowę i wzmacnianie wzajemnego zaufania mają kontakty przedsiębiorców w ramach m.in. misji gospodarczych, a także wspólny udział w forach i konferencjach obejmujących tematykę biznesową. UMWL zaangażowany jest w organizację szeregu takich wydarzeń – w 2018 roku w Lublinie będą miały miejsce kolejno: konferencja Export. Invest. Poland, Polsko-Wschodnia Konferencja PUIG Lub-Invest, Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej oraz Europejski Tydzień Innowacji. Dyrektor Błaszczyk-Osik zaprosiła do udziału w nich przedstawicieli Białorusi: gubernatora Obwodu Brzeskiego, osoby związane z parkami naukowo-technologicznymi oraz Wolną Strefą Ekonomiczną „Brześć”. Przedstawiciele Województwa Lubelskiego otrzymali natomiast zaproszenie na III Międzynarodowe Forum – wystawę kontaktów biznesowych „Brześć-2018”, planowane na 26-27 kwietnia.

Według wyników przeprowadzonego przez firmę Bisnode badania, które objęło 25 tys. firm o profilu eksportowym, w oparciu o ponad 121 tys. transakcji handlowych, w I półroczu 2017 roku Białoruś była drugim kierunkiem eksportu Województwa Lubelskiego – jej udział w ogóle eksportu regionu to 5,98%.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego reprezentowali: Małgorzata Błaszczyk-Osik, Zastępca Dyrektora Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej oraz Bogdan Kawałko, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej.

galeriaGALERIA