Nowe pomysły dla współpracy na polsko-ukraińskim pograniczu – wizyta przedstawicieli z Obwodu Lwowskiego

Z jednodniową wizytą na Lubelszczyźnie gościł Zastępca Przewodniczącego Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej (wicegubernator) Yuriy Kholod. Była to pierwsza od powołania nowych władz zarówno w Województwie Lubelskim jak i Obwodzie Lwowskim wizyta oficjalna,  która posłużyła do nakreślenia planów i wspólnych zadań na najbliższe lata.

Z wicegubernatorem obwodu rozmawiał Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Zbigniew Wojciechowski, który zaznaczył szereg najważniejszych projektów do realizacji w najbliższym czasie. Relacje z Obwodem Lwowskim dotyczą istotnych kwestii do rozwiązania w dziedzinie rozwoju gospodarczego makroregionu polsko-ukraińskiego pogranicza, łącznie z niwelowaniem barier komunikacyjnych, problemów wynikających z funkcjonowania polsko-ukraińskiej granicy, zapóźnień ekonomicznych, jak również zagrożeń ekologicznych. Zdiagnozowaniu wszystkich obszarów, które najpilniej wymagają interwencji, będzie służyć wspólna „Strategia Współpracy Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Podlaskiego, Obwodu Brzeskiego, Wołyńskiego i Lwowskiego na lata 2021-2027”. Pierwsze posiedzenie zespołu roboczego ds. strategii odbyło się w Lublinie w dniach 3-4 grudnia 2019 r. i było poświęcone opracowaniu założeń oraz uzgodnieniu metodologii i składu zespołu. Kolejne prace odbywać się będą cyklicznie w każdym z regionów z udziałem dodatkowych ekspertów.

Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Zbigniew Wojciechowski zawnioskował o zorganizowanie na granicy wspólnej narady przedstawicieli Sejmiku Województwa oraz Lwowskiej Rady Obwodowej celem zaapelowania o godne i szybsze warunki przekraczania wschodniej granicy Unii Europejskiej. Kolejnym projektem, który wymaga interwencji jest niwelowanie skutków oraz restrukturyzacja wysypiska śmieci,  znajdującego się pod Lwowem, w obrębie wspólnego pasma geograficznego Roztocze (obszar wpisany od czerwca 2019 r. na listę UNESCO). Cenne przyrodniczo obszary oraz ekosystem rzeki Bug, a w dalszej części także Wisła i zlewisko Morza Czarnego mogą być objęte niekorzystnym wpływem zanieczyszczeń przedostających się do wód gruntowych. Strona ukraińska zaznaczyła, że dzięki pozyskaniu środków z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina obwód lwowski otrzymał pieniądze na budowę oczyszczalni ścieków w Czerwonogradzie, kolejne oczyszczalnie w miejscowościach Kamianka Buzka i Sokal znajdują się w planach.

Trwają także rozmowy nad usprawnieniem połączeń kolejowych na trasie Warszawa – Lublin – Lwów przez Rawę Ruską. Remont trakcji kolejowej na tej trasie pozwoliłby na skrócenie podróży o wiele godzin i otwarcie Lubelszczyzny na bezpośrednie połączenie biegnące z północnej Polski do Obwodu Lwowskiego z dalej do Karpat Wschodnich oraz Morza Czarnego. Te i kolejne projekty rozwojowe będą dyskutowane po nowym roku na spotkaniu marszałka województwa z gubernatorem obwodu lwowskiego, a także szczegółowo opracowane w gronie ekspertów w ramach wieloletniej strategii transgranicznej.