Jak finansować projekty w Partnerstwie Wschodnim – dyskusja w Domu Polski Wschodniej w Brukseli

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski dyskutował w Brukseli na temat projektów finansowanych w ramach Partnerstwa Wschodniego

Podsumowaniu sukcesów i analizie nowych wyzwań po dziesięciu latach funkcjonowania programu Partnerstwa Wschodniego poświęcone było seminarium, zorganizowane 16 maja 2019 r. przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli . Wśród sukcesów inicjatywy Partnerstwa Wschodniego wymieniano: podpisanie umów stowarzyszeniowych przez trzy państwa, umowy DCFTA (o pogłębionej strefie wolnego handlu), wprowadzenie ruchu bezwizowego z Ukrainą i Mołdawią. Przyniosły one realne skutki – m.in. w następstwie podpisania umowy DCFTA, eksport do UE z Ukrainy zwiększył się do ok. 40%. Eksport do UE w krajach DCFTA wzrósł od 2015 roku odpowiednio na Ukrainie o 26%, w Gruzji o 35% i w Mołdawii o 40%. W przypadku pozostałych państw programu obroty handlowe wzrosły o 12% z Armenią, 28% z Azerbejdżanem i o 16% z Białorusią. Łącznie sześć państw Partnerstwa Wschodniego jest dziesiątym największym partnerem handlowym UE. W ramach programu udzielono 125 tys. preferencyjnych pożyczek dla przedsiębiorstw i dofinansowano budowę lub remont 4,8 tys. km dróg do 2030 roku.

Marszałek Jarosław Stawiarski zaprezentował projekty realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, z którego beneficjenci z województwa lubelskiego uzyskali wraz z partnerami wschodnimi największą pulę środków – 22 mln euro. Wśród projektów jest między innymi rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812, projekt poprawy infrastruktury rowerowej na Roztoczu RoweLove Roztocze: razem pomimo granic. Projekt odtworzenia szlaku wodnego E-40, łączącego Wisłę z Dnieprem, sfinansowany w ramach Programu PL-BY-UA 2007-2013 jest obecnie kontynuowany na szczeblu międzynarodowym przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i ministerstwa z Ukrainy i Białorusi.

Dyskusje popanelowe  dotyczyły  finansowania obecnie negocjowanego programu Polityki Sąsiedztwa UE o wartości 22 mld euro w kolejnych latach. Marszałkowie pięciu województw Polski Wschodniej zgłaszali m.in. potrzebę większej alokacji środków na pograniczu polsko-ukraińskim i polsko-białoruskim, zwiększenia przepustowości granic oraz upraszczania procedur projektowych, aby usprawnić sposób wdrażania programów transgranicznych i zwiększyć ich dostępność dla beneficjentów.

galeriaGALERIA