Edukacyjna rola projektów wymian międzynarodowych

W Warszawie, 2 kwietnia br., miała miejsce pierwsza ogólnopolska konferencja pt. „Edukacyjna rola projektów wymian międzynarodowych” zorganizowana przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. W spotkaniu udział wzięło ponad 150 nauczycieli, dyrektorów szkół, przedstawicieli kuratoriów, jednostek samorządu terytorialnego, euroregionów i instytucji kształcących nauczycieli i pedagogów.

Konferencję otworzyła pani Magdalena Turowska, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Edukacji Narodowej, która podkreśliła wartość wymiany jako narzędzia służącego kształtowaniu nowych perspektyw i postaw otwarcia na świat i innych ludzi. Słowa powitania do uczestników spotkania skierowali również pani Ewa Nocoń, dyrektor zarządzająca Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. W trakcie wystąpień podjęta została próba zdefiniowania wymian międzynarodowych oraz zaakcentowano korzyści płynące z udziału w tego typu przedsięwzięciach.

Międzynarodowa wymiana młodzieży to nie tylko korzyści językowe dla uczniów, ale przede wszystkim spotkania wspierające wszechstronny rozwój ucznia oraz kształtujące świadomość swoich uwarunkowań kulturowych. Projekty uczą współpracy w grupie międzynarodowej, aktywnie zachęcają uczniów do podejmowania działań na rzecz środowiska lokalnego oraz sprawiają, że staje on się ambasadorem swojego kraju.

W trakcie dwóch sesji warsztatowych podjęto próbę zdiagnozowania aktualnego stanu potrzeb oraz trudności związanych z organizacją przez szkoły wymian międzynarodowych. Problemy dotyczą obszarów: 

  • finansowych – brak środków na finansowanie wymian,
  • formalnych – trudności przy wypełnianiu  wniosków, końcowym rozliczaniu projektów,
  • organizacyjnych – niechęć do podejmowania tego typu działań z ze stron różnych środowisk: dyrektorów, nauczycieli, uczniów, która w dużej mierze wynika z niedostatecznej świadomości i znajomości tematu.

Ważnym i stale pojawiającym się elementem było osamotnienie nauczycieli w przygotowaniu, przeprowadzeniu i podsumowaniu projektów oraz fakt, że obowiązek realizacji wszystkich etapów projektu w  większości przypadków spoczywa na jednej osobie.

W grupach branżowych skupiających m.in. jednostki samorządu terytorialnego, zastanawiano się nad możliwościami wspierania projektów. Uczestnicy warsztatów wypracowali szereg propozycji działań mających na celu  zniwelowanie problemów w tej kwestii oraz odpowiedzi na pojawiające się wyzwania. Zasugerowano między innymi możliwość utworzenia stanowiska szkolnego koordynatora projektów, stworzenia bazy źródeł finansowania projektów, organizacji szeregu szkoleń zarówno dla dyrektorów, jak też i nauczycieli, czy uczniów, mających na celu propagowanie idei wymian, utworzenia platformy wymiany dobrych praktyk oraz wsparcie wspomnianych projektów przez jednostki samorządu terytorialnego i organy nadzorujące szkoły.

Konferencja, była doskonałą okazją do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń wśród osób i instytucji mających pośredni oraz bezpośredni wpływ na pracę i funkcjonowanie polskich szkół.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży i Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji to instytucje wiodące we wspieraniu międzynarodowych projektów edukacyjnych polskich szkół i placówek oświatowych. PNWM umożliwia spotkania młodych Polaków i Niemców, dofinansowuje, inicjuje i merytorycznie wspiera polsko-niemieckie projekty. FRSE pełni natomiast funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020, oferuje działania w sektorze edukacji szkolnej, zawodowej, dorosłych, młodzieży i szkolnictwa szkolnego, a równolegle realizuje europejskie inicjatywy informacyjno-edukacyjne.

galeriaGALERIA