Wejście w życie kolejnej ustawy z pakietu antykryzysowego – ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku, to ustawa skupiająca się na realizacji programów operacyjnych, w tym dla organizacji pozarządowych będących  w gronie podmiotów zaangażowanych w realizację tych programów.

Określa ona szczególne zasady realizacji i rozliczania programów operacyjnych na podstawie ustawy wdrożeniowej i ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Ponadto jej przepisy stosuje się odpowiednio do realizacji i rozliczania Funduszy EOG i Norweskich oraz Funduszu Szwajcarskiego (art. 33 Ustawy).

Ustawa określa szczególne rozwiązania, w  przedmiocie :

  • zawieszenia, wydawania i zmiany wytycznych tj. wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020, wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z EFS na lata 2014-2020;
  • zmian w zasadach realizacji i rozliczania projektów oraz rozwiązań dotyczących modyfikacji zasad realizacji i rozliczania projektów obejmujących  zmiany w projekcie skutkujące niespełnieniem kryteriów wyboru projektów, nieprawidłowości indywidualnych, kwalifikowalności wydatków poniesionych na cele, których nie da się zrealizować, zmian umów i decyzji o dofinansowaniu projektu, wydłużenie terminów składania wniosków o płatność i zakończenia projektów, projekty partnerskie;
  • modyfikacji zasad udzielania dofinansowań w zakresie zmiany terminów oraz możliwości wyboru wniosków w trybie nadzwyczajnym.

Szczegóły na stronie www.NGO.pl