Wyniki wyborów do III kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego WL

Komisja do przeliczenia i zweryfikowania pod względem formalnym głosów oddanych na kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego ogłasza wyniki wyborów do III kadencji RDPP WL.

Komisja do przeliczenia i zweryfikowania pod względem formalnym głosów oddanych na kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego powołana Zarządzeniem Marszałka nr 151/2016 z 13 października 2016 roku, na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2016 roku, ogłasza iż w wyborach na członków do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oddano ogółem 438 głosów.

Komisja po weryfikacji wszystkich kart do głosowania stwierdza iż na kandydatów oddano ogółem:
a) głosów ważnych 349,
b) głosów nieważnych 89.

W wyniku przeprowadzonych wyborów do III kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, Członkami wyżej wymienionej Rady na okres trzech lat (zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) zostaną:

POMOC SPOŁECZNA:
Pieńkosz-Sapieha Marzena 

REHABILITACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
Dziedzic Mieczysław 

PRZECIW DZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM:
Gromadzka Małgorzata 

OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA:
Wojciechowska Barbara 

DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:
Marciniak Michał 

PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH I AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH:
Kulińska Magdalena 

KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO:
Wiater – Borowiec Agnieszka 

WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ:
Kowalczyk Maciej 

TURYSTYKI I KRAJOZNASTWA:
Dec Wojciech 

EKOLOGII I OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO
Gawlik Dariusz Grzegorz 

Liczba oddanych głosów na poszczególnych kadnydatów znajduje się w protokole z posiedzenia wyżej wymienonej komisji:
 Protokół z posiedzenia komisji do przeliczenia i zweryfikowania pod względem formalnym głosów oddanych na kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego z dnia 14 listopada 2016 r.