Wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego WL

Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski działając na podstawie Uchwały Nr CXVIII/2305/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26.06.2012 roku w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), prowadzące działalność na terenie województwa lubelskiego, do zgłaszania kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, a następnie do udziału w głosowaniu na rzecz ich wyłonienia.

Będzie to już trzecia kadencja tego gremium. Rada, jako organ opiniodawczo-doradczy i konsultacyjny w sprawach dotyczących działalności pożytku publicznego, będzie składała się z 20 członków: 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 1 przedstawiciel Wojewody Lubelskiego, 4 przedstawicieli Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz 5 przedstawicieli Marszałka Województwa Lubelskiego. Zgodnie ze zmianą ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) kadencja Rady Wojewódzkiej będzie trwać będzie 3 lata (art. 41a ust. 4 ustawy).

Zgłoszenie kandydatów na członków Rady spośród przedstawicieli organizacji oraz podmiotów wskazanych w art. 3 ust 3 ustawy, mogą dokonać do dnia 16 września 2016 r.

Zgłoszenie odbywa się zgodnie z Regulaminem trybu powołania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego (stanowiącym zał. do uchwały Zarządu) na załączonym wzorze – „Karta zgłoszenia kandydata na członka do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego”.
Do zgłoszenia kandydata załącza się:
♦ dane organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), potwierdzające jej uprawnienie do zgłoszenia kandydata, zawierające nazwę, siedzibę, nr KRS, podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania;
♦ imię i nazwisko oraz dane kontaktowe zgłaszanego kandydata;
♦ uzasadnienie kandydatury;
♦ CV kandydata;
♦ oświadczenie kandydata:
– o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,
– o wyrażeniu zgody na kandydowanie,
– o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji i dokumentacji powołania i funkcjonowania Rady (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z poźn. zm.), zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu,
♦ zgodę kandydata na upublicznienie wskazanych informacji zawartych w zgłoszeniu.
♦ Do zgłoszenia załączyć należy oświadczenie podmiotu zgłaszającego kandydata o prowadzeniu działalności na terenie Województwa Lubelskiego. O działalności na terenie Województwa Lubelskiego decyduje adres siedziby organizacji wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub adres oddziału, lub innego właściwego dokumentu stanowiącego o podstawie działalności, potwierdzającego status prawny i umocowanie osób reprezentujących organizację.
♦ Zgłoszenie winno być opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób.

Dokumenty należy złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin z dopiskiem „Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego”. Do zgłoszenia kandydata można załączyć imienne rekomendacje dla kandydata pochodzące od innych organizacji oraz podmiotów, w związku z kandydowaniem na członka Rady.

Dodatkowych informacji w sprawie udziela koordynator ds. organizacji pozarządowych w Kancelarii Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego -Paweł Turczyn (tel. 81 44 16 529; pawel.turczyn@lubelskie.pl )

Załączniki:

→ Uchwała Zarządu Województwa

→ Regulamin trybu powołania członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego

→ Załącznik 1

→ Załącznik 2

→ Załącznik 3

→ Regulamin organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego

→ Uchwała Zmieniająca