Zakończono proces weryfikacji spełnienia wymogów formalnych kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. W związku z powyższym uprzejmie informujemy, iż wszystkie organizacje pozarządowe z terenu województwa lubelskiego mogą głosować na swoich przedstawicieli do Rady.

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego powołana zostanie na okres 3 lat jako organ opiniodawczo-doradczy i konsultacyjny w sprawach dotyczących działalności pożytku publicznego. W skład Rady wejdzie 20 członków: 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 1 przedstawiciel Wojewody Lubelskiego, 4 przedstawicieli Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz 5 przedstawicieli Marszałka Województwa Lubelskiego.

Zgodnie z uchwałą Nr CXVI11/2305/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 roku głosowanie na kandydata odbywać się będzie na wzorze „Formularza do głosowania na kandydata na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego”.

Wypełnione i wydrukowane formularze opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo osób należy złożyć do 17 października 2016 r. :
• osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, lub,
• za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, z dopiskiem „Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego”.

Zachęcamy Państwa do głosowania na swoich kandydatów:
→ Lista kandydatów
→ Formularz do głosowania na kandydata na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego