Rozpoczęcie konsultacji projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486) art. 5a ust. 1 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239, z późn. zm.) oraz § 4 uchwały Nr XLVII/824/10 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2010 r. Nr 124 poz. 2157 późn. zm.) – Zarząd Województwa Lubelskiego postanawia przeprowadzić konsultację projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”, zwanego dalej Programem, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji:

Konsultacje przeprowadzone zostaną w przypadku:
– Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego w terminie 30 dni od dnia doręczenia Programu;
– organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego od dnia od dnia 20 września 2016 r. do dnia 14 października 2016 r.

Uwagi i wnioski należy do Programu składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 2:
 osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, przy ul. Grottgera 4;
♦ za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, 20-029 Lublin, ul. Grottgera 4;
♦ za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kancelaria.marszalka@lubelskie.pl

 Uchwała ZWL
 załącznik 1 – Program współpracy na 2017 r.
 załącznik 2 – Formularz