Rozpoczęcie konsultacji projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.

Na podstawie art. 41 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 ze zm.) w związku z art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz §4 uchwały Nr XLVII/824/10 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2010 r. Nr 124 poz. 2157 z późn. zm.) Zarząd Województwa Lubelskiego postanawia przeprowadzić konsultacje projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”, zwanego dalej Programem, który stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w przypadku:
1)  Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego w terminie 30 dni od dnia doręczenia projektu Programu;
2) organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego od dnia 24 września 2018 r. do dnia 8 października 2018 roku.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:
1. publikacji projektu Programu na stronie internetowej Województwa Lubelskiego www.lubelskie.pl w zakładce Urząd Marszałkowski / Współpraca z organizacjami pozarządowymi / Aktualności współpraca z organizacjami pozarządowymi;
2. zgłaszania uwag i wniosków do projektu Programu na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

Uwagi i wnioski należy składać:
1. osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, przy ul. Artura Grottgera 4;
2. za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, 20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4.
3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres promocja@lubelskie.pl.

do-pobraniaDO POBRANIA

Uchwała zarządu

Program współpracy 2019 – projekt

Formularz uwag i wniosków