Na podstawie art. 41 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz rozdziału XIII „Programu współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” załącznika do uchwały Nr X/178/2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 7 października 2019 r. w sprawie „Programu współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2019 r. poz. 5612) – Zarząd Województwa Lubelskiego

OGŁASZA,

nabór kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących złożone oferty w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w roku 2020. Nabór kandydatów przeprowadzony będzie w terminie od dnia:

27 listopada 2019 r. do dnia 10 grudnia 2019 r. Decyduje data wpływu formularza do Urzędu.

Zarząd każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powołuje w drodze uchwały komisję konkursową do oceny złożonych ofert.
Z prac komisji konkursowej wyłączone są osoby reprezentujące lub rekomendowane przez organizacje składające oferty w danym konkursie.

Za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży, ale mają możliwość korzystania z bezpłatnego miejsca na parkingu Urzędu Marszałkowskiego na czas udziału w posiedzeniach komisji konkursowych.

Wymagania ogólne dla członków Komisji konkursowych:

Członkami komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, ogłaszanych na 2020 rok, mogą być przedstawiciele organizacji, którzy spełniają następujące kryteria:

1) reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w danym konkursie ofert;

2) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

Zadania Komisji Konkursowej:

1) ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego;

2) przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy oferentami;

3) sporządzenie protokołu z prac komisji.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgłaszają kandydatów na członków komisji konkursowych na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik (do pobrania pod tekstem) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Kandydaci do komisji konkursowych PP-2020”:

1) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałka Województwa Lubelskiego w Lublinie, 20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4: w godzinach pracy Urzędu poniedziałek – piątek
7:30-15:30,

2) za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin.

Dodatkowych informacji w sprawie udziela Grzegorz Łata – pracownik Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie (tel. 81 44-16-706, e-mail: grzegorz.lata@lubelskie.pl).

do-pobraniaDO POBRANIA

formularz zgłoszeniowy załącznik do uchwały ZWL 26.11.2019 r.