Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku i Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2021-2030 – to główne punkty porządku VI posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego WL, które odbyło się 20 listopada 2020 roku w formie wideokonferencji

Warto zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującym w Polsce modelem programowania oraz zarządzania rozwojem, przedstawione dokumenty stanowią podstawy prowadzenia polityki rozwoju na poziomie regionalnym wyznaczając tym samym, kluczowe długoterminowe cele i kierunki rozwoju województwa lubelskiego.

Uczestniczący w spotkaniu Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski podkreślił wartość dokumentu popartą wieloma dyskusjami i omówieniami założeń programowych.

Po wdrożonej dyskusji członków Rady i prelegentów zarówno projekt Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku opracowany w Departamencie Strategii i Rozwoju Województwa kierowanym przez dyrektora Bogdana Kawałko, jak również projekt Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2021-2030 opracowany przez eksperta zewnętrznego powołanego uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego – zostały zaopiniowane pozytywnie.

Ponadto, członkowie Rady skupili się na konsultacjach aktów prawa miejscowego m.in. opracowanych w Departamencie Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego, w szczególności:

  • projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie;
  • projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie nadania Statutu Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie;
  • projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony kultury;
  • projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Kultury w Lublinie.

Przedstawionych przez Kancelarię Marszałka:

  • projekt zmiany uchwały Nr XLVI/717/06 Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia;
  • projekt zmiany uchwały Nr XIX/316/04 Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie ustanowienia insygniów i symboli samorządowych Województwa Lubelskiego, zasad używania i stosowania.

Zakończenie spotkania obejmowało zaproszenie przez Wojciecha Dec – członka RDPP WL a jednocześnie Prezesa Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w Lublinie – na V Ogólnopolskie Święto Rad Działalności Pożytku Publicznego w dniu 27 listopada 2020 roku w formie on-line oraz wysunięto propozycję, aby kolejne spotkanie zawierało zreferowanie tematów omawianych podczas spotkań powołanych Tematycznych Grup Roboczych UMWL.