Lista kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w ramach otwartych konkursów ofert w 2020 roku

L.p. Nazwisko Imię Organizacja pozarządowa Obszar specjalizacji*
1 2 3 4 5 6
1. Nakonieczny Piotr Fundacja na Rzecz Seniorów „Bonum Vitae” X X X X X X


*
Obszary specjalizacji:

  1. Pomoc społeczna, wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych
    i przeciwdziałania ich wykluczeniu, ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
  1. Profilaktyka uzależnień od alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  1. Twórczość artystyczna, wydawnictwa, nauka, edukacja, oświata i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  1. Turystyka, krajoznawstwo, kultura fizyczna i sport.
  1. Ekologia, ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, rozwój gospodarczy, rozwój przedsiębiorczości, rozwój zasobów ludzkich.
  1. Społeczeństwo obywatelskie i integracja europejska, innowacyjność
    i społeczeństwo informacyjne.