W dniu 24 czerwca 2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się drugie posiedzenie Rady zainicjowane przez Przewodniczącego Ryszarda Szczygła.
W posiedzeniu uczestniczyło 12 z 20 powołanych członków oraz zaproszeni goście.

W pierwszej części posiedzenia Rada zajęła się sprawami proceduralnymi, jak przyjęcie porządku obrad i poddanie pod głosowanie protokołu z pierwszego posiedzenia.

Część merytoryczną spotkania rozpoczęły konsultacje projektów uchwał: w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Lubelskie oraz uchwał Sejmiku Województwa Lubelskiego o zmianie uchwał w sprawie nadania Statutów Wojewódzkim Ośrodkom Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie i Zamościu, które zostały zrecenzowane przez przedstawicieli departamentów – ostatecznie uchwały zaopiniowano pozytywnie. Następnie omówiono  nominacje Stowarzyszenia Przyjaciół Gościeradowa i Stowarzyszenia „Nasza Wspólna Sprawa” Stara Wieś  do V Edycji Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”, jak również przystąpienie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego do organizacji 2-dniowego święta NGO – Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2020 (LFIP 2020) we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie i Związkiem Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Uczestnicy posiedzenia poruszyli również tematy związane z problemami organizacji pozarządowych w dobie epidemii Coronavirusa. Kolejne spotkanie zaplanowano w sierpniu 2020 roku.