Komisja do przeliczenia i zweryfikowania pod względem formalnym głosów oddanych na kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego powołana Zarządzeniem Marszałka nr 248/2019 z 31 grudnia 2019 roku, na posiedzeniu w dniu 3 kwietnia 2020 roku, zapoznała się pismem otrzymanym w dniu 12 marca 2020 roku od Pani Małgorzaty Gromadzkiej – kandydata do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji /RDPP WL/ w sprawie nieprawidłowego ustalenia wyniku głosowania na ww. kandydata uznając je za zasadne.

Dlatego też w wyborach na członków do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego od dnia 22 stycznia 2020 r. do dnia 12 lutego 2020 r. oddano ogółem 1383 głosów. W terminie wpłynęło 1352 kart do głosowania, a po terminie wpłynęło 31 kart do głosowania.

Komisja po weryfikacji wszystkich kart do głosowania stwierdza iż na kandydatów oddano ogółem:

  1. a) głosów ważnych 1124,
  2. b) głosów nieważnych 259 /w tym 3 głosy bez podania kandydata/,
  3. c) złożono 3 karty do głosowania będące skanem innych kart do glosowania o tej samej treści.

W wyniku przeprowadzonych wyborów do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji, powoływanej na okres trzech lat (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) największą liczbę głosów w poszczególnych obszarach uzyskali:

 

POMOC SPOŁECZNA:

Budka Maciej zgłoszony przez Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego  Czerwonego Krzyża w Lublinie

 

REHABILITACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Spryszak Justyna zgłoszona przez Fundację W Drodze w Lublinie

 

PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM:

Gromadzka Małgorzata zgłoszona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Korchowa „Jedność Wsi” w Korchowie Pierwszym

 

 OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA:

Wojciechowska Barbara zgłoszona przez Stowarzyszanie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Podaj Dłoń” w Józefowie

 

DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

Sałata Radosław zgłoszony przez Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” Inspektorat Radzyń w Radzyniu Podlaskim

 

PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH I AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH:

Wiśniewski Paweł zgłoszony przez Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy HUMANUS w Janowie Lubelskim

 

KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Rębecka Ewa zgłoszona przez Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych w Bychawie

 

WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ:

Andrzej Hulajko zgłoszony przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Parczewie

 

TURYSTYKI I KRAJOZNASTWA:

Dec Wojciech zgłoszony przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w Lublinie

 

EKOLOGII I OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

Gawlik Dariusz Grzegorz zgłoszony przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubelskiego w Lublinie

 

Liczba oddanych głosów na poszczególnych kandydatów znajduje się w protokole z posiedzenia wyżej wymienionej komisji:

Protokół z posiedzenia Komisji do przeliczenia i zweryfikowania pod względem formalnym głosów oddanych na kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji z dnia 3 kwietnia 2020 r.