Z tej okazji Wicepremier, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego – prof. Piotr Gliński oraz Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego, jak również Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej – Piotr Mazurek oraz przedstawiciele różnych szczebli rad działalności pożytku publicznego – od powiatowych aż po gminne, wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Przedmiotem cyklicznego spotkania była wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami administracji krajowej i ekspertami trzeciego sektora w aspekcie wyzwań i inicjowanych działań rządowych, jakich oczekują organizacje pozarządowe dotknięte przez pandemię SARS-CoV-2.

W pierwszej części spotkania prof. Piotr Gliński przedstawił realizowane przez Narodowy Instytut Wolności obecne programy m.in. FIO, PROO oraz ROHiS. Podkreślił, że udało się także stworzyć program wsparcia doraźnego w związku z Covid-19, który ma rekompensować straty organizacji spowodowane pandemią. Powstał także nowy program Rozwoju Uniwersytetów Ludowych, jak również nakreślił zarys programu NOWEFIO.  Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotr Mazurek zwrócił natomiast uwagę na politykę zwiększania partycypacji młodych ludzi w życiu publicznym poprzez tworzenie instytucji, gdzie najbardziej istotną z punktu widzenia systemowego jest Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem – pierwszy w historii Polski organ dialogu obywatelskiego pomiędzy młodym pokoleniem Polaków a najważniejszymi instytucjami publicznymi.

W drugiej części uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w spotkaniach tematycznych i wymiany informacji z zakresu tzw. „dobrych praktyk”, które wypracowały rady pożytku publicznego w całej Polsce.

Całość wideokonferencji jest dostępna na facebooku Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego.

Warto podkreślić, że Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego została powołana po raz pierwszy w 2012 roku – obecnie trwa IV kadencja. W oparciu o zasadę parytetu, jako organ konsultacyjno-opiniodawczy w zakresie współpracy samorządu województwa z trzecim sektorem, w skład jej wchodzi 10 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 5 przedstawicieli marszałka województwa, 4 przedstawicieli sejmiku województwa oraz przedstawiciel wojewody.